hľadaj
Dnes je 28.08.2015, sviatok/meniny Augustín

Diplomové práce

Všeobecné lekárstvo / Zubné lekárstvo

Základné informácie


 

 1. Diplomová práca je súčasťou študijného programu a je povinná.
   
 2. Na jej vypracovanie platí“ Smernica č. 1/2007 o bibliografickej registrácii, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných prác platná pre UPJŠ v Košiciach a jej súčasti“ : http://library.upjs.sk/index.php?main=etd
   
 3. Tému práce si študent vyberie v časti Oznamy pre študentov, Diplomové práce na www stránke fakulty.
   
 4. Na jednu vypísanú tému sa môže prihlásiť len jeden študent.
   
 5. Téma práce študentov zapojených do ŠVOČ bude akceptovaná ako téma diplomovej práce.
   
 6. Ak zo zverejnených tém ste si nevybrali, vyplňte formulár „Návrh témy diplomovej práce“.
   
 7. Vyplnený formulár : „Téma diplomovej práce“ alebo „Návrh témy diplomovej práce“ podpísaný (aj konzultantom) študent odovzdá pri zápise do 4. ročníka - je to podmienka zápisu.
   
 8. V úvode zimného semestra akademického roka 2008/09 sa uskutoční povinný seminár pre všetkých študentov (v rámci Diplomového seminára), o príprave diplomových prác a zásadách bibliografickej práce. Termín seminára bude študentom oznámený pri zápise.
   
 9. Na prípravu a vypracovanie diplomovej práce budú mať študenti obdobie v štvrtom a piatom roku štúdia.
   
 10. Obhajoba práce sa uskutoční v šiestom ročníku štúdia a bude zaradená do harmonogramu štúdia. Obhajoba diplomovej práce je súčasťou štátnej skúšky.
   
 11. Študent, ktorý vypracoval diplomovú prácu má právo oboznámiť sa s posudkami od vedúceho práce a oponenta, najneskôr tri dni pred obhajobou.
   
 12. Obhajoba diplomovej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX
   
 13. Obhajoby diplomovej práce sa spravidla zúčastňuje okrem členov komisie aj vedúci diplomovej práce a jej oponent.
Termín doručenia témy diplomovej práce na študijné oddelenie je 9. september 2008 - zápis do 4. ročníka všeobecné a zubné lekárstvo.

Formulár Téma diplomovej práce alebo Návrh témy diplomovej práce je záväzný pre všetkých študentov 4. ročníka všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo.Formuláre:

Téma diplomovej práce
Návrh témy diplomovej práce

 

Témy diplomových prác

Všeobecné lekárstvo  ••• Aktualizované •••
Zubné lekárstvo  ••• Aktualizované •••
 

Posledná aktualizácia: 31.01.2012
Portál Lekárskej fakulty UPJŠ Univerzitná knižnica Elektronický stravovací systém UPJŠ RSS na Lekárskej fakulte UPJŠ E-shop kníh na UPJŠ Lekárska fakulta UPJŠ na Facebooku


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta

Trieda SNP 1
040 11 Košice
Slovenská republika

Dekanát:
Telefón/Fax: (+421 55) 642 81 51
e-mail: tajomnik@lf.upjs.sk

Študijné oddelenie:
e-mail: studijne@lf.upjs.sk

PR manažér:
Telefón: (+421 55) 234 3220
Mobil: 0905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Asociácia učiteľov a študentov lekárskych fakúlt
Systém kontroly a hodnotenia pedagogického procesu

 

Posledná aktualizácia: 26.08.2015