UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Odovzdávanie diplomov

Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore: Všeobecné lekárstvo (2017), Zdravotnícky manažment a financovanie (2017), Vnútorné lekárstvo (2016), zdravotnícke povolanie lekár, Anestéziológia a intenzívna starostlivosť (2017) zdravotnícke povolanie sestra a Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore Fyzioterapia porúch CNS (2016), zdravotnícke povolanie fyzioterapeut, si môžete prevziať na Oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov UPJŠ LF v čase úradných hodín a po úhrade poplatkov za školné a diplom!

Diplom o špecializácii v špecializačnom odbore Kardiológia (2017), Rádiológia (2017) si môžete prevziať u garanta daného špecializačného odboru, až po dohode s garantom a úhrade poplatkov za školné a diplom!

Poplatky za školné a diplom musia byť uhradené!!! (Úhrady za školné a diplom uhrádzajte na účet: SK73 8180 0000 0070 0007 8360, variabilný symbol má každý osobne uvedený v Zmluve o špecializačnom štúdiu a v sprievodnom liste pri zaradení do špecializačného štúdia.)

 

Dôležitý oznam!

Vážení študenti ďalšieho vzdelávania,
Vážení uchádzači o zaradenie do ďalšieho vzdelávania k 1.10.2017,

formuláre k zaraďovaniu k 1.10.2017 nájdete v sekcii „formuláre na stiahnutie“ – 1. rámček. Je potrebné ich zasielať kompletne vyplnené s potrebnými prílohami (uvedenými dole pod čiarou na žiadosti) do 30.9.2017!

V prípade, že chcete prestúpiť z inej vzdelávacej ustanovizne na UPJŠ LF, alebo máte záujem meniť špecializačný odbor, v ktorom už ste na UPJŠ LF zaradený, či sa chcete zo špecializačného štúdia na UPJŠ LF vyradiť, pozorne si preštudujte pokyny v sekcii „formuláre na stiahnutie“ v každom rámčeku a nájdete tie správne formuláre, ktoré sú k danej záležitosti potrebné.

Samozrejme, všetky dôležité informácie nájdete v sekcii "Všeobecné informácie" - Študijný poriadok špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy.

Nižšie medzi informáciami o špecializačnom a certifikačnom štúdiu nájdete náplne akreditovaných špecializačných a certifikačných odborov, informácie o konaní vzdelávacích aktivít a potrebné formuláre.

ĎAKUJEME Vám za pochopenie.

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 

Termíny skúšok

•  Dňa 9.10.2017 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie.

•  Dňa 26.10.2017 o 8.30 hod. sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých.

•  Dňa 27.10.2017 o 8.00 hod. sa uskutoční praktická časť špecializačnej skúšky v odbore Cievna chirurgia.

•  Dňa 30.10.2017 o 8.00 hod. sa uskutočnia obhajoby špecializačnej skúšky v odbore Cievna chirurgia.

•  Dňa 31.10.2017 o 8.00 hod. sa uskutoční teoretická časť špecializačnej skúšky v odbore Cievna chirurgia.

•  Dňa 9.11.2017 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Gynekológia a pôrodníctvo.

•  Dňa 10.11.2017 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Pediatria (4 - ročný program).

•  V dňoch 13. – 14.11.2017 bude prebiehať špecializačná skúška (praktická a teoretická časť) v špecializačnom odbore Čeľustná ortopédia.

•  Dňa 15.11.2017 bude prebiehať špecializačná skúška (praktická časť, obhajoby, teoretická časť) v špecializačnom odbore Dermatovenerológia.

•  V dňoch 20. – 21.11.2017 bude prebiehať certifikačná skúška v certifikačnom odbore Dentoalveolárna chirurgia.

•  Dňa 24.11.2017 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Vnútorné lekárstvo.

•  Dňa 27.11.2017 bude prebiehať certifikačná skúška v certifikačnom odbore Implantológia.

•  Dňa 28.11.2017 o 8.00 hod. sa uskutočnia obhajoby v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo.

•  Dňa 28.11.2017 o 10.00 hod. sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo.

•  Dňa 29.11.2017 sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Gstroenterologická chirurgia.

•  V mesiaci december 2017 (bližšie neurčený termín) sa uskutoční špecializačná skúška v špecializačnom odbore Úrazová chirurgia.

 

ÚRADNÉ HODINY – Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Pondelok 13.00 – 15.00
Utorok 8.30 – 11.30
Streda 13.00 – 15.00
Štvrtok 8.30 – 11.30
Piatok nestránkový deň

 

Materská dovolenka počas špecializačného štúdia

Pri špecializačnom štúdiu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času je vykonávanie praktickej časti špecializačného štúdia počas materskej dovolenky nezlučiteľné s účelom materskej dovolenky, ktorým je osobná starostlivosť o dieťa.
Počas materskej dovolenky účastníčky špecializačného štúdia nemožno hovoriť o výkone práce, ktorá je podmienkou zaradenia do špecializačného štúdia podľa Študijného poriadku.

 

NOVÁ Žiadosť o vykonanie odbornej stáže

Žiadosť o vykonanie odbornej stáže je potrebné zaslať na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov UPJŠ LF (viď žiadosť). Po posúdení vzdelávacou ustanovizňou (Lekárskou fakultou UPJŠ) a po schválení Vedením UPJŠ LF bude žiadosť zaslaná príslušnému zdravotníckemu zariadeniu.
Žiadosť neposielajte do zdravotníckeho zariadenia!!!
!!! Upozornenie !!!

Žiadosť o odbornú stáž v zdravotníckom zariadení musí študent špecializačného štúdia/certifikačnej prípravy odovzdať 6 týždňov pred plánovaným nástupom na odbornú stáž.
Zamestnanci UPJŠ LF a interní doktorandi zaradení v špecializačnom štúdiu, musia priložiť ku kompletne vyplnenej žiadosti o vykonanie odbornej stáže aj “PRÍLOHU k žiadosti zamestnanca UPJŠ LF alebo “PRÍLOHU k žiadosti interného doktoranda”.
Nové formuláre nájdete v sekcii “formuláre na stiahnutie”.

 

Prihlasovanie školenca na školiaci kurz je nutné najneskôr 1 týždeň pred začatím kurzu! V opačnom prípade nebude prihláška na kurz akceptovaná.

 

Informácie o špecializačnom a certifikačnom štúdiu

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
prodekan pre špecializačné štúdium a nelekárske študijné programy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte
E-mail: jozef.firment@upjs.sk
Telefón: 055 234 3364, 055 642 8151 (tel/fax)

 

Kontaktná adresa:  

Dekanát LF UPJŠ
Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Trieda SNP 1
040 11 Košice

PhDr. Alexandra Hiľovská
E-mail: alexandra.hilovska@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3326

Mgr. Katarína Tomková
E-mail: katarina.tomkova@upjs.sk
Tel. č.: (+421 55) 234 3326

 

Posledná aktualizácia: 18.09.2017