UPJŠUPJŠ
AIS2

Konferencia BZ UPJŠ v Košiciach


 

Vážené kolegyne, kolegovia, drahí priatelia,

rok 2015 je rokom, v ktorom si Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripomína 65 rokov svojho vzniku a zabezpečovania činnosti.

Pri založení a vzniku mala botanická záhrada vo vienku zhromažďovanie, poznávanie, skúmanie a rozširovanie poznatkov o botanike medzi čo najširšie vrstvy obyvateľov. Súčasne s poznaním a šírením poznatkov o rastlinnej ríši zabezpečovala aj šírenie informácií o biodiverzite, jej význame a ochrane.
Uvedené skutočnosti dali podnet k zorganizovaniu medzinárodnej konferencie „Edukácia v botanických záhradách a arborétach (Education in botanical gardens and arboreta)“, kde bude možnosť jednotlivé problémy prerokovať a prijať závery, ktoré pomôžu usmerniť činnosť botanických záhrad v budúcnosti.

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.
riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ

 

PRIHLÁŠKA

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2015