UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Správa AIO UPJŠ - Novinky

Univerzitný terminál je v texte označený „UT“.

Univerzitné terminály sa nachádzajú:

1. pri vrátnici a študijnom oddelení LF Trieda SNP 1 na stene pri „AIS kiosku“
2. na vzdialenejšej stene od vrátnice foyeru Rektorátu Šrobárova 2
3. pri vrátnici na PrávF na Kováčskej 30
4. za vrátnicou po ľavej strane v hale FVS na Popradskej 66

Ak chcú osoby bez nároku na zľavu v doprave používať PIK ako BČK v MHD na plné cestovné (mesačník + elektronická peňaženka) musia po aktivovaní PIK na UT navštíviť DPMK, vyplniť žiadanku a požiadať o aktivovanie „na plné cestovné“.

 • Oznam pre zamestnancov
  Pre použitie Preukazu zamestnanca UPJŠ v DPMK je nevyhnutné, aby bol preukaz platný. Platnosť si overíte po priložení k Univerzitnému terminálu a rozkliknutí autobusovej dopravy.
 • Aktivácia dopravnej časti na preukazoch so 17-miestnym číslom čipu.
  Preukaz Mifare Desfire (17-miestne číslo čipu) je prvý krát potrebné aktivovať takto:
  1. aktivovať preukaz študenta na univerzitnom termináli vysokej školy
  2. aktivovať preukaz študenta v DPMK na ktoromkoľvek predpredajnom mieste (ide o 1. aktiváciu (vytvorenie) elektronickej peňaženky na tomto type karty, v ďalších rokoch nebude nutné aktiváciu elektronickej peňaženky vytvárať)
  3. dobitie kreditu
  V prípade opačného postupu nebude zabezpečená funkčnosť preukazu študenta v dopravných spoločnostiach SR.
 • Upozornenie pre končiacich študentov
  Pred blokovaním karty si nedobíjajte mesačník. Dobité študentské mesačníky po zablokovaní karty DPMK neuznáva. Nabitý mesačník je možné presunúť na inú študentskú (žiacku) kartu, ktorá aktuálne nemá dobitý mesačník - na pracovisku DPMK, Bardejovská 6, Košice.
 • (12.1.2012) Upozorňujeme pedagogických zamestnancov UPJŠ, ktorí si chodia prolongovať preukaz do CKM 2000 Travel, aby si so sebou BEZPODMIENEČNE doniesli potvrdenie o pracovnom pomere. Bez tohto potvrdenia nie je možné vystaviť nový preukaz ITIC klasik, ani vydať prolongačnú známku ITIC.
  Na správe AIO dostanete známku ITIC aj bez tohto potvrdenia.
 • Upozorňujeme študentov na dôležitosť vo vlastnom záujme sledovať oznamy na www.aio.upjs.sk  a aktualizovať PIK na UT aspoň raz za rok.
 • Oznam pre držiteľov preukazu ITIC.
  Platnosť preukazov ITIC končí 31.12. Prosíme držiteľov preukazov ITIC, aby si prišli preukaz prolongovať (predĺžiť platnosť) na správu AIO. Prolongovanie nie je povinné. Pre použitie na univerzite a v doprave nie je potrebné platnosť preukazu predĺžiť.
 • Prihlasovanie do AIS:
  Na Správe AIO môžete vybaviť aj vybrané služby systému AIS: Ukončenie konta AIS pri ukončení a prerušení štúdia. Aktualizáciu loginu do AIS pri duplikovaní PIK. Obnovenie expirovaného hesla. Oživenie konta AIS po znovunastúpení na štúdium. Nevybavujeme: vytvorenie nového konta AIS, obsah konta AIS (skúšky, rozvrhy...), iné veci súvisiace s AIS – tieto prípady sú v kompetencii fakultných správcov AIS, prípadne študijných oddelení:
Lekárska fakulta: ÚLI, 2. posch. v budove LF:
Ing. Stanislav Balčák (ais@lf.upjs.sk), t.č. 055 234 3434, 055 234 3405
Martina Trochanová (ais@lf.upjs.sk), t.č. 055 234 3405, 055 234 3325
Prírodovedecká fakulta:

H. Krivjanská, prac. dni 06:30 – 21:00
tel.: 055 234 6125, problem@science.upjs.sk

Len zamestnanci: RNDr. Katarína Nováková,
CAI, Park Angelinum 9, tel.: 055 234 6229
08:00 – 12:00, katarina.novakova@upjs.sk

Právnická fakulta: Ing. Ladislav Soliar, Kováčska 30 
tel.: 055 234 4213, soliar@pravo.upjs.sk
Fakulta verejnej správy:

Ing. Škoda, pri štud. odd., Popradská 66
tel.: 055 234 5164, spravca@fvs.upjs.sk

Filozofická fakulta:

Mgr. Emília Sotáková, Šrobárová 2 
tel.: 055 234 7128, emilia.sotakova@upjs.sk

Ústav telesnej výchovy a športu v Košiciach: Mgr. Romana Marčišinová, Medická 6
tel.: 055 234 1631, romana.marcisinova@upjs.sk

Vážení študenti – ak sa neviete prihlásiť (na skúšku) do AIS, nežiadajte zmenu hesla telefonicky alebo E-mailom. Posielanie hesla bez overenia totožnosti žiadateľa (vizuálne + preukaz) nie je  z hľadiska bezpečnosti možné!
Doba expirácie hesla do AIS je nastavená na 365 dní.
Informácie pre študentov LF: Informácie o Identifikačných kartách FNLP získate na študijnom oddelení LF, Trieda SNP 1.

 • Doplnenie trasy na ŽSSK
  Doplnenie trasy ŽSSK sa prevádza na Synchronizačných miestach železníc. V Košiciach je takéto miesto v Doplatkovej pokladni na 1. poschodí stanice. Zoznam ďalších synchronizačných miest je k dispozícii na Správe AIO. Info o použití PIK na železnici je na www.emcard.sk "Otázky a odpovede".

 • Čo robiť v prípade straty / krádeže PIK:

  Udalosť okamžite ohlásiť Správe AIO (osobne, e-mailom) a požiadať o zablokovanie PIK.
  Osobne, alebo písomne poverenou osobou, na Správe AIO požiadať o duplikát ISIC (ak máte PIK ISIC) a odovzdať: žiadosť o duplikát PIK na predpísanom tlačive (môžete si ho stiahnuť v tlačivách) alebo je dostupné na Správe AIO, pričom nad údaje výrazne napíšte “STRATA”, ďalej je potrebné priložiť kópiu ústrižku o zaplatení poplatku za vydanie novej PIK (sadzobník poplatkov).
  Správa AIO Vám vydá potvrdenie o zablokovaní PIK pre systém EMBASE (SAD a DPMK). Duplikát vám bude vystavený do 2 prac. dní od kompletizácie dokladov (platba a tlačivo), prípadne podľa dohody s pracovníkom Správy AIO.

 

Posledná aktualizácia: 18.09.2017