UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Poradenstvo

♦ Právne poradenstvo

Právne poradenstvo je zamerané na poskytovanie praktických informácií v problémových situáciách, poskytuje návrhy riešenia právnych problémov, odporúčania a nasmerovanie na príslušné inštitúcie, vysvetlenia k uplatňovaniu práv študenta.

Právne poradenstvo konkrétne zahŕňa:

 • orientáciu a poradenstvo v legislatíve v oblasti štúdia na VŠ (práva a povinnosti študenta podľa zákona o VŠ a podľa vnútorných predpisov VŠ, uznávanie VŠ diplomov v zahraničí...),
 • sociálno-právnu ochranu študenta (účasť na sociálnom poistení, na zdravotnom poistení, nárok na dávku v hmotnej núdzi,...),
 • rodinnoprávnu oblasť (výživné, hmotné zabezpečenie študentov pri starostlivosti o dieťa,...),
 • pracovnoprávnu oblasť (pracovnoprávne vzťahy študentov – pracovný pomer, dohody, absolventská prax, evidencia na úrade práce,...).

Právne poradenstvo zabezpečuje špecialistka z Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty JUDr. Jana Žuľová, PhD.

Kontakt: jana.zulova@upjs.sk, VoIP: 055 234 4136

V prípade záujmu o praktické informácie z iných oblastí práva, najmä tých, ktorí nemusia súvisieť s postavením študenta na VŠ, a ktoré zahŕňajú oblasť občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, daňového práva a stavebného práva, je možné obrátiť sa na študentský právny portál Students for Students. Na Vaše otázky Vám odpovedajú študenti práva a to pod dohľadom supervízora – skúseného advokáta.  Portál zabezpečuje Pracovisko právnych kliník na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach.
Viac informácií...

 

♦ Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov. Konkrétne ide o:

 • otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i.,
 • zvládanie záťaže a krízových situácií,
 • problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému).

Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach:

 • neurotické prejavy,
 • nespavosť,
 • depresie,
 • problémy s príjmom potravy,
 • sexuálne otázky,
 • problémy s užívaním psychoaktívnych látok.

Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.

Kontakty:

Individuálne psychologické poradenstvo v anglickom jazyku zabezpečuje špecialista z II. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Mgr. Viktor Belák.

Kontakt: viktor.belak@upjs.sk  

 

♦ Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo predstavuje základné a špecializované sociálne poradenstvo pri:

 • problémoch v sociálnych vzťahoch,
 • nedostatkoch v sociálnych spôsobilostiach,
 • problémoch vo výkone sociálnych rolí (rola dieťaťa, partnera, zamestnanca, občana, študenta),
 • problémoch so zvládnutím sociálnych zmien (strata rodiny, zamestnania, zlý zdravotný stav).

Ďalej sa zameriava na:

 • interpersonálne konflikty v rôznych vzťahoch s dôrazom na riešenie problémov vo vzťahoch, nie osobnostných problémov,
 • riešenie problémov sociálnej adaptácie a sociálnych problémov (nezamestnanosť, sociálno-ekonomické problémy, zdravotné problémy, ťažké zdravotné postihnutie)
 • a ďalších problémov v oblasti sociálno-patologických javov.

Sociálne poradenstvo zabezpečuje špecialistka z Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.

Kontakt: sona.lovasova@upjs.sk, VoIP: 055 234 7125

Posledná aktualizácia: 17.03.2017