hľadaj
Dnes je 19.04.2014, sviatok/meniny Jela

E-publikácie a časopisy UPJŠ


Lekárska fakulta

 
P.č. Titul Autor ISBN Rok vydania
1. Základné princípy laparoskopickej chirurgie Marek Šoltés, Jozef Radoňak 978-80-8152-075-4
2013
1. Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie. Zborník z 8.celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou Zuzana Dankulincová 978-80-8152-059-4
2013
2. Lekárska chémia. Návody a protokoly na praktické cvičenia Marek Supák a kol. 978-80-7097-973-0
2012
3. Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií Kvetoslava Rimárová 978-80-7097-888-7
2011
4. Seminars from biochemistry Kvetoslava Rimárová a kol. 978-80-7097-895-5
2011
5. Practical exercises from biochemistry Tomečková V., Kron I., Mareková M. 978-80-7097-874-0
2011
6. Semináre a praktické cvičenia z biochémie 1 Mária Mareková a kol. 978-80-7097-814-6
2009
7. Semináre a praktické cvičenia z biochémie 2 Mária Mareková a kol. 978-80-7097-815-3 
2009
8. Mikroskopická anatómia. Elektronická učebnica pre medikov. Mikuláš Pomfy a kol. 978-80-7097-742-2
2009
9. Roma Health Organizations Database Kvetoslava Rimárová 978-80-8086-113-1
2009

Ďalšie publikácie:
Prírodovedecká fakulta

P.č. Titul Autor ISBN Rok vydania
1. Základy astronómie a astrofyziky Rudolf Gális 978-80-8152-089-1
2014
2. Quantum theory of magnetism Michal Jaščur 978-80-8152-049-5
2013
3. Úvod do termodynamiky Michal Jaščur, Michal Hnatič 978-80-8152-045-7
2013
4. Teória efektívneho poľa pre lokalizované spinové modely Michal Jaščur 978-80-8152-044-0
2013
5. 11. Dni doktorandov experimentálnej biológie rastlín a 13. Konferencie experimentálnej biológie rastlín Martin Bačkor, Silvia Mihaličová 978-80-8152-032-7
2013
6. Vybrané kapitoly z elektrochémie Kveta Markušová, Daniela Kladeková 978-80-8152-016-7
2013
7. Zborník abstraktov Študentskej vedeckej konferencie PF 2013 Vladimír Zeleňák 978-80-8152-010-5
2013
8. Návody na praktické cvičenia z biotechnológie Danica Sabolová 978-80-7097-989-1
2012
9. Vybrané experimentálne úlohy z koloidiky Daniela Kladeková 978-80-7097-988-4
2012
10. Základné fyzikálne praktikum III. Janka Vrláková, Stanislav Vokál 978-80-7097-978-5
2012
11. Matematická analýza I Božena Mihalíková, Ján Ohriska 978-80-7097-963-1
2012
12. Príjem a transport minerálnych látok v rastlinách Peter Paľove-Balang 978-80-7097-951-8
2012
13. Stresová fyziológia rastlín: návody na cvičenia Jozef Kováčik 978-80-7097-941-9
2012
14. Určitý integrál Ondrej Hutník 978-80-7097-929-7
2012
15. Cvičenia z biochémie mikroorganizmov Mária Kožurková 978-80-7097-896-2
2011
16. Vybrané kapitoly z koloidnej chémie Daniela Kladeková 978-80-7097-885-6
2011
17. Základy experimentálnych metód vo fyzike kondenzovaných látok Martin Orendáč 978-80-7097-871-9
2011
18. Jadrová chémia Andrea Morovská Turoňová 978-80-7097-868-9
2011
19. Geografické poznatky bez hraníc Hlavný editor: Dušan Barabas 978-80-7097-836-8
2010
20. Exactly Solvable Models in Statistical Physics Jozef Strečka 978-80-7097-795-8
2010
21. Molekulová biofyzika Daniel Jancura, Gabriela Fabriciová 978-80-7097-774-3
2009
23. Vybrané kapitoly z biogeografie pre geografov Dušan Barabas, Alena Labunová 978-80-7097-761-3
2009

Ďalšie publikácie:

[ späť ]


Právnická fakultaP.č. Titul Autor ISBN Rok vydania
1. Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci. Zborník vedeckých prác. Alexander Bröstl, Marta Breichová Lapčáková, Martin Štrkolec 978-80-8152-120-1
2014
2. Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce. Milena Barinková 978-80-8152-081-5
2013
3. Regionalizmus: Stav, východiská, perspektívy Adam Giertl 978-80-8152-071-6
2013
4. Kúpna zmluva - história a súčasnosť I. Erik Štenpien 978-80-8152-054-9
2013
5. Informačná spoločnosť a medzinárodné právo Adam Giertl, Ľubica Gregová Širicová 978-80-8152-028-0
2013
6. Oslava právneho štátu Ľudmila Pošiváková, Zuzana Antošová, Milan Kočan 978-80-8152-022-8
2013
7. Medzinárodné právo verejné Ľubica Pošiváková, Adam Giertl 978-80-8152-006-8
2013
8. Medzinárodné právo súkromné K. Csach, Ľ. Širicová 978-80-7097-741-5
2009

[ späť ]


Fakulta verejnej správyP.č. Titul Autor ISBN Rok vydania
1. Organizačné správanie Gabriela Kravčáková a kol. 978-80-8152-080-8
2013
2. Komunikácia v organizácii Helena Harausová 978-80-8152-019-8
2013
3. Práca a kariéra vysokoškolského učiteľa Gabriela Kravčáková, Jana Lukáčová, Taťjana Búgelová 978-80-7097-927-3
2011
4. Ekonomické aspekty v územnej samospráve - Zborník abstraktov Eva Mihaliková 978-80-7097-864-1
2011
5. Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť Taťjana Búgelová, Gabriela Kravčáková 978-80-7097-847-4
2010

Ďalšie publikácie:

[ späť ]


Filozofická fakultaP.č. Titul Autor ISBN Rok vydania
1. The Function of Metaphor in Medieval Neoplatonism Maria Mičaninova, Ivica Hajdučeková 978-80-8152-124-9
2014
2. Gadamer a grécka filozofia Kristína Bosáková 978-80-8152-110-2
2013
3. Kant, fenomenológia a analytická filozofia Vladimír Leško, Milovan Ješič, Eugen Andreanský 978-80-8152-104-1
2013
4. Patočkova filozofia dejín Róbert Stojka 978-80-8152-105-8
2013
5. Slovenčina pre cudzincov (Pracovné listy) Marianna Sedláková a kol. 978-80-8152-102-7
2013
6. Leibniz a Heidegger - Veta o (dostatočnom) dôvode Martin Škára 978-80-8152-125-6
2013
7. Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť Vladimír Leško, Zlatica Plašienková 978-80-8152-113-3
2013
8. Philosophy of the History of Philosophy Vladimír Leško 978-80-8152-111-9
2013
9. Patočka, fenomenológia a dejiny filozofie Vladimír Leško, Milovan Ješič, Pavol Tholt 978-80-8152-112-6
2013
10. Možné svety z pohľadu logickej sématiky a analytickej filozofie Eugen Andreanský 978-80-8152-106-5
2013
11. Dejiny filozofie ako filozofický problém Vladimír Leško, Pavol Tholt 978-80-8152-114-0
2013
12. Hegel v kontextoch Heideggerovej a Patočkovej filozofie Vladimír Leško, Pavol Tholt 978-80-8152-108-9
2013
13. Stretnutie mladých historikov II. Bernadeta Fabová, Mikuláš Jančura 978-80-8152-103-4
2013
14. Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie Vladimír Leško, Zlatica Plašienková 978-80-8152-107-2
2013
15. Násilie v sociálnej práci Soňa Lovašová, Katarína Šiňanská, Magdaléna Halachová, Vladimír Lichner 978-80-8152-063-1
2013
16. Psychológia práce a organizácie 2012 Ladislav Lovaš, Katarína Vasková 978-80-8152-086-0
2013
17. Vybrané kapitoly z dejín Grécka a Ríma Milan Olejník 978-80-8152-083-9
2013
18. Patočka o vzniku matematickej prírodovedy Pavol Tholt 978-80-8152-060-0
2013
19. Študentská vedecká a odborná činnosť v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna práca. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 25.4.2013 v Košiciach. Magdaléna Halachová, Vladimír Lichner, Katarína Šiňanská 978-80-8152-013-6
2013
20. Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) From the Midle Ages to the End of the 18th Century Martin Pekár, Henrich Hrehor 978-80-8152-007-5
2013
21. Prístup zameraný na človeka Beata Gajdošová 978-80-8152-002-0
2013
22. Úvod do psychológie rozhodovania Jozef Bavoľár 978-80-7097-901-3
2012
23. Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie Ladislav Lovaš, Magita Mesárošová 978-80-7097-933-4
2011
24. Myths and Manipulation in Political Discourse Jaroslav Marcin a kol. 978-80-7097-911-2
2011
25. Pedagogická prax študentov učiteľstva akademických predmetov, 2. prepracované a doplnené vydanie Silvia Kontírová a kol. 978-80-7097-904-4
2011
26. Pedagogická prax študentov učiteľstva akademických predmetov Silvia Kontírová a kol. 978-80-7097-834-4
2010
27. English for Chemists Božena Velebná 978-80-7097-732-3
2009
28. English for Students of Geography and Ecology Zuzana Buráková 978-80-7097-733-0
2009

Ďalšie publikácie:

[ späť ]


Ústav telesnej výchovy a športu

P.č. Titul Autor ISBN Rok vydania
1. Teória a didaktika športového tréningu Rastislav Feč, Karol Feč 978-80-8152-087-7 2013
2. Vybrané kapitoly z dejín telesnej kultúry a športu Milena Švedová, Ivan Uher 978-80-8152-025-9 2013


Univerzitné pracoviská

[ späť ]

 

Posledná aktualizácia: 04.04.2014
Kalendár akcií
21. 4. 2014
Splav rieky Tisza

22.4.2014
Rektorské voľno

23.4.2014
Eurokomisár László Andor

24. 4. 2014
Informačný seminár

24. 4. 2014
Zoologický seminár

16.05.2014
Klub profesorov UPJŠ

23.5.2014
Výzvy a perspektívy
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach
Telefón: 055/234 3220
Mobil: 0905 344 299
E-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

 

 

 


 


 webmaster@upjs.sk

        www.eua.be      www.slsp.sk

© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 17.04.2014