UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Obhajoby dizertačných prác

Doktorand: Mgr. Dušan Rostáš
Forma štúdia: denná
Študijný odbor: 3.4.10. Obchodné a finančné právo
Téma dizertačnej práce: Zneužitie významnej trhovej sily (regulácia obchodných reťazcov na pomedzí zmluvného a súťažného práva z komparatívneho hľadiska)
Dátum, čas a miesto konania obhajoby: 23.08. 2017 o 11,00 hod., UPJŠ, Právnická fakulta v Košiciach, Kováčska 26, 040 75  Košice, zasadacia miestnosť.

Doktorand: Ing. Mgr. Jaroslav Dolný
Forma štúdia: denná
Študijný odbor: 3.4.10. Obchodné a finančné právo
Téma dizertačnej práce: Základné imanie, čisté obchodné imanie a obchodné imanie obchodných spoločností
Dátum, čas a miesto konania obhajoby: 23.08. 2017 o 14,00 hod., UPJŠ, Právnická fakulta v Košiciach, Kováčska 26, 040 75  Košice, zasadacia miestnosť.

S dizertačnými prácami a autoreferátmi dizertačných prác sa môžete oboznámiť na Referáte vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia, UPJŠ, Právnickej fakulty v Košiciach.

 

Posledná aktualizácia: 23.08.2017