UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výsledky prijímacieho konania a pokyny k zápisu na ak. r. 2017/2018

Výsledky prijímacieho konania

Počet bodov potrebný na prijatie po splnení predpísaných podmienok


Pokyny pre študentov 1. roč. Prírodovedeckej fakulty UPJŠ k zápisu na ak. r. 2017/2018

 1. Podľa §58, ods. 9 Zákona č. 131/2002 Zb. je uchádzač povinný potvrdiť, či sa zapíše na štúdium. Návratku je potrebné zaslať elektronicky – www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta - najneskôr do 31.07.2017. Súčasťou návratky je tiež žiadosť o vydanie študentského preukazu (návod: https://ais2.upjs.sk/ais/manualy/AiS2_manual_navratka2.pdf)
  Prístup k evidencii návratky:
  login: Login
  heslo: rodné číslo – bez lomky (pre uchádzačov, ktorí boli do 30.6. študentmi PF je heslo do AIS2 tiež heslom pre el. návratku).
  Elektronická návratka je súčasne aj žiadosťou o vydanie študentského preukazu. Poplatok 25 € je potrebné uhradiť bankovým prevodom na účet číslo SK6481800000007000074351 (7000074351/8180), var. symbol 9401, špec. symbol: rodné číslo bez lomky, konšt. symbol: 0308 Príkaz na úhradu je možné si vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení.
  V prípade, že ste vlastníkom študentského preukazu (PIK) UPJŠ, do 31.08.2017 je potrebné uhradiť len prolongačný poplatok 11 €.
  Ak uchádzač do 31.07.2017 neuhradí platbu za vydanie preukazu študenta, nemôžeme mu garantovať vydanie karty do začiatku výučby. Kompletné informácie získate na Web stránke: http://www.aio.upjs.sk alebo osobne na Správe AIO UPJŠ, Šrobárova 2, Košice, v čase úradných hodín.
 2. Študentom 1. roč. poskytujeme ubytovanie v ubytovni na Kysuckej 16, Pražskej 2 a Jedlíkovej ul. Záujem o ubytovanie uchádzač vyznačí v elektronickej návratke (uchádzač nemá možnosť vybrať si ubytovňu, bude mu pridelená podľa poradovníka). Prípadnú prílohu k žiadosti o ubytovanie – kópiu preukazu ZŤP, doklad o tom, že uchádzač je sirota alebo polosirota zašlite na študijné oddelenie do 31.07.2017. Cena ubytovania sa pohybuje v intervale od 63 € do 89 €, v závislosti od veľkosti izby a počtu ubytovaných. Zoznam študentov, ktorým bude pridelené ubytovanie bude uverejnený na internetovej stránke UPJŠ (www.upjs.sk) a fakulty http://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ po 20.08.2017.
 3. Študenti študijných programov: Matematika, Ekonomická a finančná matematika, Informatika, Aplikovaná informatika, Fyzika, Matematika - Biológia, Matematika – Fyzika, Matematika – Chémia, Matematika – Geografia, Matematika – Informatika, Matematika – Psychológia, Fyzika- Biológia, Chémia, Geografia, Fyzika – Chémia, Chémia – Geografia, Chémia – Informatika, Fyzika – Geografia, Biológia – Geografia, Geografia – Informatika, Chémia – Geografia sa zúčastnia zápisu dňa 04. 09. 2017 o 8.00 h. (týka sa len uchádzačov, ktorí sa nezúčastnili zápisu 21.6.) poslucháreň RB0A5 (pôvodné označenie M5), vchod z Kostlivého ulice (cez rampu) alebo Šrobárovej ulice. V dňoch 4.9. – 6.9.2017 sa uskutoční povinné Úvodné sústredenie prvákov PF UPJŠ podľa študijných odborov. Úvodné sústredenie je súčasťou predmetu Úvod do štúdia prírodných vied, ktorý absolvujete v zimnom semestri akademického roka 2017/2018. Informácie budú zaslané písomne.
 4. Študenti študijných programov: Biológia, Všeobecná ekológia a ekológia jedincov a populácií, Biológia - Chémia, Biológia – Psychológia sa zúčastnia zápisu dňa 06. 09. 2017 o 8.00 h. (týka sa len uchádzačov, ktorí sa nezúčastnili zápisu 21.6.) poslucháreň RB0A5 (pôvodné označenie M5), vchod z Kostlivého ulice (cez rampu) alebo Šrobárovej ulice. V dňoch 6.9. – 8.9.2017 sa uskutoční povinné Úvodné sústredenie prvákov PF UPJŠ podľa študijných odborov. Úvodné sústredenie je súčasťou predmetu Úvod do štúdia prírodných vied, ktorý absolvujete v zimnom semestri akademického roka 2017/2018. Informácie budú zaslané písomne.
 5. Pri zápise je potrebné predložiť
  – občiansky preukaz
  – overenú kópiu rodného listu
  – overenú kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy (ak ju neodovzdal v procese prijímacieho
  konania)
 6. V dňoch 11. - 14. 09. 2017 sa uskutočnia prípravné kurzy pred začatím štúdia – Repetitória z matematiky a Repetitória z chémie.
  Bližšie informácie dostanú študenti písomne

 7. . Výučba v akademickom roku 2017/2018 začína 18. 09. 2017.

 

kontakt: iveta.sovakova@upjs.sk

Košice 23. 06. 2017

 

Plán budov v areáli UPJŠ na Šrobárovej 2 v Košiciach

Pokyny k ubytovaniu:

Posledná aktualizácia: 23.06.2017