hľadaj
Dnes je 30.08.2015, sviatok/meniny Ružena

Lekárska fakulta


Lekárska fakulta UPJŠ

Trieda SNP 1, 040 11  Košice
Tel./Fax 055/6428 141
http://www.medic.upjs.sk
 
 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa, 2. stupňa štúdia na LF UPJŠ v Košiciach
pre akademický rok 2015/2016, výučba v slovenskom jazyku

V súlade s čl. 47 ods. 14 Štatútu UPJŠ LF v Košiciach a čl. 6 Študijného poriadku UPJŠ LF v Košiciach stanovujem podmienky pre prijatie na štúdium pre akademický rok 2015/2016 na akreditované študijné programy:

 

Otvárané akreditované študijné programy:

Študijný program Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet
prijatých
spojený 1. a 2. stupeň štúdia - VL, ZL
Všeobecné lekárstvo denná MUDr. 6 rokov 220
Zubné lekárstvo denná MDDr. 6 rokov 45

Predmety prijímacej skúšky:

Písomný test z biológie a chémie.
100 otázok z biológie, 100 otázok z chémie.
Maximálny počet bodov je 800.
Čas na vypracovanie je 150 minút.

 

Študijný program Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet
prijatých
1. stupeň štúdia - O, VZ
Ošetrovateľstvo denná Bc. 3 roky 30
Verejné zdravotníctvo denná Bc. 3 roky 15

Predmety prijímacej skúšky:

Písomný test z biológie a chémie.
40 otázok z biológie, 40 otázok z chémie.
Maximálny počet bodov je 320.
Čas na vypracovanie je 50 minút.
 

 

Študijný program Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet
prijatých
1. stupeň štúdia - F
Fyzioterapia denná Bc. 3 roky 15

Predmety prijímacej skúšky:

Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí.
1. Prvá časť pozostáva z testu pohybových schopností - gymnastická zostava a plávanie.
    Maximálny počet bodov je 40.
2. Druhá časť pozostáva z písomného testu z biológie a chémie.
    Čas na vypracovanie písomného testu je 50 minút, maximálny počet bodov je 320.

Účasť na druhej časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej prvej časti - minimálne 50 %-tná úspešnosť.

Termín konania testu pohybových schopností:  máj 2015

Ďalšie podmienky:

Cieľom prijímacieho konania je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. V celkovom bodovom zisku z prijímacieho konania je zahrnutý skutočný bodový zisk z písomného testu a bodový zisk z testu pohybových schopností. Celkový bodový zisk je maximálne 360 bodov.

Všetky ostatné náležitosti prijímacieho konania platia tak, ako je uvedené v č.j. 6830/2014 - Podmienky prijatia na štúdium študijných programov 1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa, 2. stupňa štúdia na LF UPJŠ v Košiciach pre akademický rok 2015/2016, výučba v slovenskom jazyku.

 

 

Študijný program Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet
prijatých
2. stupeň štúdia - F
Fyzioterapia denná Mgr. 2 roky 15

Predmety prijímacej skúšky:

Písomný test z fyzioterapie, funkčnej anatómie pohybového aparátu.
40 otázok z fyzioterapie, 40 otázok z funkčnej anatómie pohybového aparátu.
Maximálny počet bodov je 320.
Čas na vypracovanie je 50 minút.

 

 

 

Termín podania prihlášky: do 28. februára 2015, vrátane
Termíny konania prijímacej skúšky: od 15.06.2015 do 19.06.2015
Náhradný termín: V prípade, že uchádzač o štúdium sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť riadneho termínu prijímacej skúšky, môže písomne požiadať o preloženie prijímacej skúšky na náhradný termín, ktorý je stanovený na 22.06.2015.
Poplatok za prijímacie konanie:
 

50 € Poplatok za klasickú prihlášku podanú len v „papierovej forme“ (tlačivo ŠEVT)
40 € Poplatok za elektronickú prihlášku zaregistrovanú prostredníctvom systému AiS2


Vytvorenie elektronickej prihlášky akceptujeme len na stránke www.upjs.sk.
 

Údaje potrebné pre úhradu platby bankovým prevodom:
IBAN: SK7381800000007000078360
SWIFT: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1024
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko


Kontakt:

UPJŠ v Košiciach
Lekárska fakulta
Trieda SNP 1
040 11  Košice
Tel./fax: 055 7894929
e-mail: studijne@lf.upjs.sk

 

Prijímacia skúška:

Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu.

Ďalšie podmienky:

Cieľom prijímacieho konania je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. V celkovom bodovom zisku z prijímacieho konania je zahrnutý len skutočný bodový zisk z písomného testu.

Základná podmienka pre prijatie na štúdium:

Na 1. stupeň, alebo spojený 1. a 2. stupeň štúdia:
- úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
Na 2. stupeň štúdia:
- vzdelanie 1. stupňa štúdia v študijnom programe Fyzioterapia.
Podmienkou pre prijatie na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je bodový zisk z prijímacej skúšky, ktorý zaradí uchádzača medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Požadované prílohy k prihláške na vysokoškolské štúdium:

1. potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium, v súlade s vyhláškou 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritéria zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory,
2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Pre uchádzačov o 2. stupeň štúdia v študijnom programe Fyzioterapia - doklad o ročnej odbornej praxi v zdravotníckom zariadení po získaní vysokoškolského vzdelania 1. stupňa štúdia.

Vyhodnotenie prijímacej skúšky a zverejnenie výsledkov:

Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov z prijímacej skúšky. Vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje pomocou skenera, bez znalosti o pisateľovi testu. Výsledky prijímacej skúšky sú zverejnené na webovom sídle fakulty v deň jej konania, najneskôr na druhý deň po konaní prijímacej skúšky, na základe prideleného kódu, ktorý uchádzač získa na prijímacej skúške.

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí na štúdium:

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí na štúdium bude písomne odoslané uchádzačovi najneskôr 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

Všeobecné informácie:

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, predloží okrem povinných príloh rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi príslušný krajský školský úrad. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prezencii na prijímaciu skúšku.
Uchádzač, ktorý v čase prijímacích skúšok nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia, je povinný oznámiť fakulte túto skutočnosť pred termínom konania prijímacej skúšky a predložiť potvrdenie o ukončení štúdia na strednej škole alebo potvrdenie o náhradnom termíne maturitnej skúšky.
Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške, nevracia.
Uchádzači, ktorí majú záujem zúčastniť sa prijímacej skúšky na viac študijných programov, musia zaslať na každý študijný program jednu prihlášku s potrebnými prílohami a uhradiť poplatok.

Pozvanie na prijímaciu skúšku:

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, doloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.
S prihláškou na štúdium sa neposielajú žiadne vysvedčenia, diplomy a osvedčenia.
Pozvánka na prijímaciu skúšku sa zasiela najneskôr 28 dní pred termínom jej konania.

Originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač o štúdium na 1. stupeň alebo spojený 1. a 2. stupeň štúdia predloží pri prijímacej skúške.
Overenú kópiu diplomu 1. stupňa štúdia uchádzač o 2. stupeň štúdia v študijnom programe Fyzioterapia predloží pri prijímacej skúške.

Prijatie formou prestupu:

Prijatie uchádzača z inej vysokej školy upravuje čl. 20 Študijného poriadku UPJŠ LF v Košiciach (ďalej „Študijný poriadok“). V prípade, že uchádzač v stanovenom termíne predloží všetky požadované doklady uvedené v Študijnom poriadku, môže dekan zamietnuť žiadosť o prestup vzhľadom na kapacitné možnosti študijného programu.

Ubytovanie:

Ubytovanie prijatým uchádzačom je možné poskytnúť podľa pridelenej kapacity ubytovania.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Mgr. Martina Chylová, PhD.
tel.: 055/640 2590, 055/234 3391

 

 

  Podmienky prijatia na štúdium
doktorských študijných programov s výučbou v anglickom jazyku

 

Študijný program Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet
prijatých
Všeobecné lekárstvo denná MUDr. 6 rokov 170
Zubné lekárstvo denná MUDr. 6 rokov 30


Základnou podmienkou je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské vzdelanie v zahraničí, predloží doklad o rovnocennosti podľa platných predpisov.
Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je spravidla 60 % bodový zisk z písomného testu na prijímacej skúške, ktorý zaradí uchádzača medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.


Predmety prijímacej skúšky pre oba študijné programy:

- biológia (100 otázok), chémia (100 otázok).
Prijímacia skúška je písomná, formou testu. Čas na vypracovanie je 150 minút. Maximálny počet bodov je 800.

Cieľom prijímacej skúšky je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. V celkovom bodovom zisku z prijímacieho konania je zahrnutý len skutočný bodový zisk z písomného testu.
Predmety prijímacej skúšky z hľadiska obsahu neprekračujú obsah úplného stredného vzdelania v súlade s § 57 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.
Prijímacia skúška je obsahovo identická s prijímacou skúškou pre doktorské študijné programy s výučbou v slovenskom jazyku.
 

Termín zaslania prihlášky: do 28. februára 2015 vrátane
Pre uchádzačov - občanom SR, ktorí si nepodali prihlášku na doktorský program v slovenskom jazyku
Pre ostatných uchádzačov – v termínoch určených na základe zmluvných vzťahov medzi LF UPJŠ a príslušnou právnickou osobou cudzieho štátu.
Prihláška sa zasiela v elektronickej a papierovej forme v jazyku anglickom na predpísanom tlačive.
Termín konania prijímacích skúšok: 23. júna 2015 - Pre uchádzačov - občanom SR
Pre ostatných uchádzačov - v termínoch určených na základe zmluvných vzťahov medzi LF UPJŠ a príslušnou právnickou osobou cudzieho štátu.


Súčasťou prihlášky pre uchádzačov sú (ak to nie je zmluvne určené inak):
1. doklad o úspešnom ukončení úplného stredného vzdelania spolu s autorizovaným prekladom do jazyka slovenského,
2. lekárske potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave v súlade s vyhláškou 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritéria zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory,
3. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
4. kópia pasu / ID.

Výsledok prijímacieho konania bude oznámený na adresu uchádzača do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.


Dokumenty na stiahnutie:

Vytvorenie elektronickej prihlášky

Manuály: AiS2 - E - prihláška  

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku.

Prihláška na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň

 

Posledná aktualizácia: 28.11.2014
Kalendár akciíUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
+421(0)55 / 62 226 08
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

 


 


 webmaster@upjs.sk

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 28.08.2015