hľadaj
Dnes je 01.11.2014, sviatok/meniny Denis Denisa

Lekárska fakulta


Lekárska fakulta UPJŠ

Trieda SNP 1, 040 11  Košice
Tel./Fax 055/7894929
studijne@lf.upjs.sk
http://www.medic.upjs.sk
 
 
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ PRE AR 2014/2015
 

Otvárané akreditované študijné programy:

Študijný program* Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet
prijatých
Všeobecné lekárstvo denná MUDr. 6 rokov 190
Zubné lekárstvo denná MDDr. 6 rokov 40
Fyzioterapia* denná Bc., Mgr. 3 r., 2 roky  15, 15
Verejné zdravotníctvo* denná Bc., Mgr. 3 r., 2 roky 15, 15

* LF UPJŠ si vyhradzuje právo neotvoriť študijné programy v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky pre prijatie.
 

Termín podania prihlášky: do 28. februára 2014
Termíny konania prijímacej skúšky: od 16.6.2014 do 20.6.2014
Náhradný termín: 25.6.2014

 

Úhrada platby bankovým prevodom:
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000078360/8180
Variabilný symbol: 1024
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Pre platby zo zahraničia:  
IBAN: SK7381800000007000078360
SWIFT: SUBASKBX
Názov a adresa príjemcu: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Trieda SNP 1
040 11 Košice


Všeobecné údaje

Prijímacieho konania na študijné programy študujúce v jazyku slovenskom sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý do stanoveného termínu zašle riadne vyplnenú prihlášku a splní podmienky pre prijatie.
 

Predmety prijímacej skúšky:

doktorské študijné programy:

Všeobecné lekárstvo: biológia (100 otázok), chémia (100 otázok)
Zubné lekárstvo: biológia (100 otázok), chémia (100 otázok);

Prijímacia skúška je písomná, formou testu. Čas na vypracovanie je 150 minút. Maximálny počet bodov je 800.

bakalárske študijné programy:

Fyzioterapia: biológia (40 otázok),  chémia (40 otázok)
Verejné zdravotníctvo: biológia  (40 otázok),  chémia (40 otázok).

Prijímacia skúška je písomná, formou testu. Čas na vypracovanie je 50 minút. Maximálny počet bodov je 320.

magisterské študijné programy:

Fyzioterapia:  fyzioterapia (40 otázok), funkčná anatómia pohybového aparátu (40 otázok)
Verejné zdravotníctvo: hygiena a epidemiológia (40 otázok), enviromentálne zdravie (40 otázok)
 
Prijímacia skúška je písomná, formou testu. Čas na vypracovanie je 50 minút. Maximálny počet bodov je 320.

 

Podmienky prijatia na dennú formu štúdia

Doktorské a bakalárske štúdium:

Základnou podmienkou je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské vzdelanie v zahraničí, predloží doklad o rovnocennosti podľa platných predpisov.
Ďalšou podmienkou k účasti na prijímacej skúške je predloženie overenej kópie maturitného vysvedčenia a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Magisterské štúdium:

Základnou podmienkou je:

 1. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore,
 2. potvrdenie o ročnej odbornej zdravotníckej praxi v zdravotníckom zariadení po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore – platí pre študijný odbor fyzioterapia.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní:

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,
- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program,
- poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na ktorý sa prihlási,
- potvrdenie banky o realizácii platby (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o relizovanej platbe, nie o pohybe na účte) nalepte na 3. stranu prihlášky,
- prihláška musí obsahovať potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v zvolenom študijnom programe,
kritériom pre prijatie je získaný počet bodov na prijímacej skúške.

Dekan fakulty má právo namiesto prijatého uchádzača, ktorý na otázku fakulty odpovie záporne alebo do určitého termínu neodpovie, prijať ďalšieho uchádzača v poradí podľa výsledku prijímacej skúšky v danom študijnom programe (§ 59 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:

Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov v písomnom teste. Vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje pomocou scannera, bez znalosti o pisateľovi testu. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na www stránke fakulty v deň jej konania, najneskôr na druhý deň po konaní prijímacej skúšky, na základe prideleného kódu, ktorý uchádzač získa na prijímacej skúške.

Ubytovanie:

Ubytovanie prijatých uchádzačov (v obmedzenom počte) je možné poskytnúť podľa pridelenej kapacity ubytovania.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

PhDr. Milana Kovaničová, CSc.
tel.: 055/640 4535, 640 4650

 

Návrh podmienok prijatia na štúdium v doktorských študijných programoch
v anglickom jazyku
pre  akademický rok 2014/2015

 
Termín podania prihlášky: najneskoršie do dňa prijímacej skúšky
Dátumy prijímacích skúšok: v zahraničí budú stanovené podľa dohody s partnermi UPJŠ LF najneskôr do 15. mája príslušného akademického roka (v prípade potreby je možné pridať termín navyše len po predchádzajúcom súhlase dekana UPJŠ LF)
v Košiciach - 05. máj, 28. jún, 22. august 2014 
Študijné programy: General Medicine
Dental Medicine

 

Návrh podmienok pre prijatie zahraničných študentov:
 1. podpísaná prihláška na štúdium s lekárskym potvrdením
 2. absolvovanie prijímacej skúšky z chémie a biológie. O prijatí študentov rozhoduje dekan fakulty podľa úspešnosti prijímacej skúšky a podľa počtu zahraničných študentov prihlásených na daný študijný program 
 3. aktívna znalosť anglického jazyka
 4. notárom overená kópia apostilovaného (príp. superlegalizovaného) maturitného vysvedčenia + overený preklad do slovenského jazyka súdnym prekladateľom
 5. kópia pasu / identifikačného dokladu
 6. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímaciu skúšku pre každého uchádzača bez výnimky na akademický rok 2014/15
 7. CV
 8. overená kópia rodného listu (príp. preklad do slovenského alebo anglického jazyka ak je doklad vydaný v inom jazyku)
 9. 1 fotografia
 10. Podľa študijného poriadku je možné prijať študenta, ktorý prestupuje z inej fakulty z rovnakého študijného programu bez prijímacej skúšky za podmienok:
 • potvrdenie z príslušnej univerzity o uzavretí ročníka a splnení podmienok na postup do ďalšieho akademického roka (študent, ktorý má na predchádzajúcej univerzite štúdium prerušené, príp. ukončené, nespĺňa podmienky na prestup na UPJŠ LF)
 • výpis študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia. Nevyhnutnou súčasťou výpisov musia byť presné dátumy absolvovania/ukončenia predmetov.
 • sylaby predmetov
 • vyplnenú žiadosť a formuláre k uznaniu predmetov
 • v prípade, že dokumenty nie sú vydané v slovenskom, príp. anglickom jazyku, je nevyhnutné predložiť ich preklad do slovenského, príp. anglického jazyka.
 • pokiaľ uchádzač nepredloží potvrdenie z príslušnej univerzity o uzavretí ročníka a splnení podmienok na postup do ďalšieho akademického roka je povinný zúčastniť sa prijímacej skúšky
 • vedenie fakulty rozhodne o uznaní predmetov z predchádzajúceho štúdia na základe predložených dokumentov.
 • študent si môže požiadať o uznanie predmetu/ov do 30 dní po zápise.

 

Zápis zahraničných študentov – podľa stanoveného harmonogramu

Všetci prijatí študenti musia mať platné víza (ak sa vyžaduje) a zabezpečené zdravotné poistenie.

 

Posledná aktualizácia: 05.03.2014
Kalendár akcií
18. 11. 2014
Verejné zasadnutie Klubu profesorov

5., 12. a 19. 11. 2014
Universitatis disputationes

20. – 21. 11. 2014
Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
+421(0)55 / 62 226 08
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

RNDr. Jaroslava Oravcová
hovorkyňa UPJŠ v Košiciach
Telefón: 055/234 3220
E-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

 

 

 


 


 webmaster@upjs.sk

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 31.10.2014