UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Lekárska fakulta


Lekárska fakulta UPJŠ

Trieda SNP 1, 040 11  Košice
Tel./Fax 055/6428 141
http://www.medic.upjs.sk
 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
1. stupňa, spojeného 1. a 2. stupňa, 2. stupňa štúdia na LF UPJŠ v Košiciach
pre akademický rok 2016/2017, výučba v slovenskom jazyku


V súlade s čl. 11 ods. 1 písm. k) Štatútu UPJŠ LF v Košiciach a čl. 6 Študijného poriadku UPJŠ LF v Košiciach stanovujem podmienky pre prijatie na štúdium pre akademický rok 2016/2017 na akreditované študijné programy:

Študijný program* Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet
prijatých
Všeobecné lekárstvo denná MUDr. 6 rokov 220
Zubné lekárstvo denná MDDr. 6 rokov 45
Verejné zdravotníctvo denná Bc. 3 roky 15
Fyzioterapia* denná Bc., Mgr. 3 r., 2 roky  15, 15
Ošetrovateľstvo denná Bc. 3 roky 30

* LF UPJŠ si vyhradzuje právo neotvoriť študijné programy v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky pre prijatie.

 

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE PRIJATIE

Termín podania prihlášky: do 29. februára 2016
Termíny konania prijímacej skúšky: - test pohybových schopností pre študijný program Fyzioterapia, I. stupeň vysokoškolského štúdia - dňa 13.05.2016 (nie je možná zmena termínu)
- prijímacia skúška formou písomného testu
od 13.06.2016 do 17.06.2016
Náhradný termín: V prípade, že sa uchádzač o štúdium zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť riadneho termínu prijímacej skúšky, môže písomne požiadať o preloženie prijímacej skúšky na náhradný termín, ktorý je stanovený na 21.06.2016.

 

Úhrada platby bankovým prevodom:
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000078360/8180
Variabilný symbol: 1024
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Pre platby zo zahraničia:  
IBAN: SK7381800000007000078360
SWIFT: SUBASKBX
Názov a adresa príjemcu: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Trieda SNP 1
040 11 Košice


Ďalšie podmienky:

Cieľom prijímacieho konania je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. V celkovom bodovom zisku z prijímacieho konania je zahrnutý len skutočný bodový zisk z písomného testu.

Základná podmienka pre prijatie na štúdium:

pre I. stupeň, alebo spojený I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia:
     - úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

pre II. stupeň vysokoškolského štúdia:
     - vzdelanie I. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Fyzioterapia.

Podmienkou pre prijatie na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je bodový zisk z prijímacej skúšky, ktorý zaradí uchádzača medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.
 

Poplatok za prijímacie konanie (iba bankovým prevodom):

Poplatok za klasickú prihlášku podanú len v „papierovej forme“ (tlačivo ŠEVT) je 50,- Eur.
Poplatok za elektronickú prihlášku zaregistrovanú prostredníctvom systému AiS2 je 40,- Eur.
Údaje potrebné pre úhradu platby bankovým prevodom:
IBAN: SK7381800000007000078360
SWIFT: SPSRSKBA (pre platbu zo Slovenska a krajín EU)
SUBASKBX (pre platbu mimo krajín EU)
Variabilný symbol: 1024
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Kontakt:

UPJŠ v Košiciach
Lekárska fakulta
Trieda SNP 1
040 11 Košice
Tel./fax: 055 7894929
e-mail: studijne@lf.upjs.sk

Požadované prílohy k prihláške na vysokoškolské štúdium:

  1. potvrdenie lekára (originál) o zdravotnej spôsobilosti na štúdium, v súlade s vyhláškou 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritéria zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory,
  2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Pre uchádzačov o 2. stupeň štúdia v študijnom programe Fyzioterapia - doklad o minimálne ročnej odbornej praxi v zdravotníckom zariadení po získaní vysokoškolského vzdelania 1. stupňa štúdia.

Vyhodnotenie prijímacej skúšky a zverejnenie výsledkov:

Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov z prijímacej skúšky. Vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje pomocou skenera, bez znalosti o pisateľovi testu. Výsledky prijímacej skúšky sú zverejnené na webovom sídle fakulty v deň jej konania, najneskôr na druhý deň po konaní prijímacej skúšky, na základe prideleného kódu, ktorý uchádzač získa na prijímacej skúške.

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí na štúdium:

Rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí na štúdium bude písomne odoslané uchádzačovi najneskôr 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.

Všeobecné informácie:

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, predloží okrem povinných príloh originál rozhodnutia alebo overenú kópiu o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prezencii na prijímaciu skúšku.
Uchádzač, ktorý v čase prijímacích skúšok nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia, je povinný oznámiť fakulte túto skutočnosť pred termínom konania prijímacej skúšky a predložiť potvrdenie o ukončení štúdia na strednej škole alebo potvrdenie o termíne maturitnej skúšky.
Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške, nevracia.
Uchádzači, ktorí majú záujem zúčastniť sa prijímacej skúšky na viac študijných programov, musia zaslať na každý študijný program jednu prihlášku s potrebnými prílohami a uhradiť poplatok.

Pozvanie na prijímaciu skúšku:

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, doloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.
S prihláškou na štúdium sa neposielajú žiadne vysvedčenia, diplomy a osvedčenia. Pozvánka na prijímaciu skúšku sa zasiela najneskôr 28 dní pred termínom jej konania.

Overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač o štúdium na 1. stupeň alebo spojený 1. a 2. stupeň štúdia predloží pri prijímacej skúške.
Overenú kópiu diplomu 1. stupňa štúdia uchádzač o 2. stupeň štúdia v študijnom programe Fyzioterapia predloží pri prijímacej skúške.

Prijatie formou prestupu:

Prijatie uchádzača z inej vysokej školy upravuje čl. 20 Študijného poriadku UPJŠ LF v Košiciach (ďalej „Študijný poriadok“). V prípade, že uchádzač v stanovenom termíne predloží všetky požadované doklady uvedené v Študijnom poriadku, môže dekan zamietnuť žiadosť o prestup vzhľadom na kapacitné možnosti študijného programu.

Ubytovanie:

Ubytovanie prijatým uchádzačom je možné poskytnúť podľa pridelenej kapacity ubytovania.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Mgr. Martina Chylová, PhD.
tel.: 055/640 2590, 055/234 3391

 

INFORMÁCIE KU ŠTUDIJNÝM PROGRAMOM, DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

Študijný program Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet
prijatých
I. a II. spojený stupeň vysokoškolského štúdia
Všeobecné lekárstvo denná MUDr. 6 rokov 220
Zubné lekárstvo denná MDDr. 6 rokov 45

Predmety prijímacej skúšky:
Písomný test z biológie a chémie.
100 otázok z biológie, 100 otázok z chémie.
Maximálny počet bodov je 800.
Čas na vypracovanie je 150 minút.
 

Študijný program Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet
prijatých
I. stupeň vysokoškolského štúdia
Fyzioterapia denná Bc. 3 roky 15*
Ošetrovateľstvo denná Bc. 3 roky 30*
Verejné zdravotníctvo denná Bc. 3 roky 15*

* LF UPJŠ si vyhradzuje právo neotvoriť študijné programy v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky pre prijatie.

Test úrovne pohybových schopností (študijný program Fyzioterapia)

Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí.

  1. Prvá časť pozostáva z testu pohybových schopností - gymnastická zostava a plávanie.
    Maximálny počet bodov je 40.
  2. Druhá časť pozostáva z písomného testu z biológie a chémie.
    Čas na vypracovanie písomného testu je 50 minút, maximálny počet bodov je 320.

Účasť na druhej časti prijímacej skúšky je podmienená úspešným zvládnutím jej prvej časti - minimálne 50 %-tná úspešnosť.

1. Gymnastická zostava:
Test sa vykonáva iba raz a hodnotí sa dosiahnutý výkon v bodoch.
Hodnotenie: max. 20 bodov.

Akrobatická zostava z cvičebných tvarov Počet bodov
základný postoj - stoj spojný pripažiť, výkrokom pravej (ľavej) vpred a odrazom z ľavej (pravej) stoj na rukách (výdrž 1 s.) 5
kotúľ - kotúľ letmo do drepu - upažiť - skok s obratom o 180 stupňov do stoja spojného - čelnými oblúkmi dole vzpažiť 5
kotúľ vzad 5
stoj - premetový poskok a premet bokom 5
bez zostavy 0


2.  Plávanie na 100 m
Pláva sa určeným spôsobom v plaveckej čiapke (povinne). Uchádzač nemusí začať štartovým skokom (skok strmhlav zo štartového bloku). V prípade voľby spôsobu znak alebo delfín platia rovnaké bodové tabuľky ako pre spôsob kraul. Bodové hodnotenie je odlišné pre plavecký spôsob. Test sa vykonáva iba raz a hodnotí sa dosiahnutý výkon (min:s).
Hodnotenie: max. 20 bodov.

V prípade, ak uchádzač v hodnotení testu úrovne pohybových schopností získa menej ako 20 bodov, nie je možná účasť na písomnej časti prijímacej skúšky.

Predmety prijímacej skúšky:

Písomný test z biológie a chémie.
40 otázok z biológie, 40 otázok z chémie.
Maximálny počet bodov je 320.
Čas na vypracovanie je 50 minút.

 

Študijný program Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet
prijatých
II. stupeň vysokoškolského štúdia
Fyzioterapia denná Mgr. 2 roky 15*


Predmety prijímacej skúšky:

Písomný test z fyzioterapie a funkčnej anatómie pohybového aparátu.
40 otázok z fyzioterapie, 40 otázok z funkčnej anatómie pohybového aparátu.
Maximálny počet bodov je 320.
Čas na vypracovanie je 50 minút.

* LF UPJŠ si vyhradzuje právo neotvoriť študijné programy v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky pre prijatie.

 

 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
doktorských študijných programov s výučbou v anglickom jazyku

Študijný program Forma štúdia Získaný titul Dĺžka štúdia Plánovaný počet
prijatých
Všeobecné lekárstvo denná MUDr. 6 rokov 170
Zubné lekárstvo denná MDDr. 6 rokov 30
 

Základnou podmienkou je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské vzdelanie v zahraničí, predloží doklad o rovnocennosti podľa platných predpisov.
Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je spravidla 60 % bodový zisk z písomného testu na prijímacej skúške, ktorý zaradí uchádzača medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Predmety prijímacej skúšky pre oba študijné programy:
- biológia (100 otázok), chémia (100 otázok).
Prijímacia skúška je písomná, formou testu. Čas na vypracovanie je 150 minút. Maximálny počet bodov je 800.

Cieľom prijímacej skúšky je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopností na štúdium. V celkovom bodovom zisku z prijímacieho konania je zahrnutý len skutočný bodový zisk z písomného testu.
Predmety prijímacej skúšky z hľadiska obsahu neprekračujú obsah úplného stredného vzdelania v súlade s § 57 ods. 2 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách.
Prijímacia skúška je obsahovo identická s prijímacou skúškou pre doktorské študijné programy s výučbou v slovenskom jazyku.

Termín zaslania prihlášky: - do 29.02.2016 vrátane
pre uchádzačov - občanom SR, ktorí si nepodali prihlášku na doktorský program v slovenskom jazyku
- do 31.05.2016
pre uchádzačov bez zmluvných vzťahov medzi LF UPJŠ a príslušnou právnickou osobou cudzieho štátu
- Pre uchádzačov so zmluvným vzťahom - v termínoch určených na základe zmluvných vzťahov medzi LF UPJŠ a príslušnou právnickou osobou cudzieho štátu.
Prihláška sa zasiela v elektronickej a papierovej forme v jazyku anglickom na predpísanom tlačive.
Termín konania prijímacích skúšok: 22.06.2016
- pre uchádzačov, občanom SR a pre uchádzačov bez zmluvných vzťahov medzi LF UPJŠ a príslušnou právnickou osobou cudzieho štátu
- pre ostatných uchádzačov - v termínoch určených na základe zmluvných vzťahov medzi LF UPJŠ a príslušnou právnickou osobou cudzieho štátu
 

Súčasťou prihlášky pre uchádzačov sú (ak to nie je zmluvne určené inak):
1. doklad o úspešnom ukončení úplného stredného vzdelania spolu s autorizovaným prekladom do jazyka slovenského,
2. lekárske potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave v súlade s vyhláškou 364/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kritéria zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory,
3. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
4. kópia pasu / ID.

Výsledok prijímacieho konania bude oznámený na adresu uchádzača do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
 

Profil absolventa a uplatnenie v praxi:

spojený 1. a 2. stupeň štúdia: Všeobecné lekárstvo
Zubné lekárstvo
2. stupeň štúdia: Fyzioterapia
1. stupeň štúdia: Fyzioterapia
Ošetrovateľstvo
Verejné zdravotníctvo

 

Dokumenty na stiahnutie:

Vytvorenie elektronickej prihlášky

Manuály: AiS2 - E - prihláška  

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku.

Prihláška na vysokoškolské štúdium magisterské, inžinierske – druhý stupeň

 

Posledná aktualizácia: 08.02.2016