hľadaj
Dnes je 05.09.2015, sviatok/meniny Regína

Rektorát

 

  Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Telefónna ústredňa:
Fax: 055/67 869 59
Tel.: 055/234 1100

Na rektoráte je momentálne odpojená tel. ústredńa s číslami: 6222602, 6222610 a 6228657. Dovolať sa dá len cez IP telefón a to na číslo : 055 234 + štvormiestna klapka.
 Zoznam mobilných telefónov na UPJŠ v Košiciach
 Ceny HVPS pre účastníkov spoločnosti Orange

REKTORÁT

Rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 055/62 226 08
IP: 055 234 1601
fax: 055/62 281 09
pavol.sovak@upjs.sk

ÚTVAR REKTORA 

Kancelária rektora

Vedúca kancelárie rektora
 

Mgr. Adriana Sabolová 055/62 226 08
IP: 055 234 1162
fax: 055/62 281 09
adriana.sabolova@upjs.sk
Sekretariát rektora Ingrid Jánošová 055/62 226 08
IP: 055 234 1161
fax: 055/62 281 09
ingrid.janosova@upjs.sk
Referát pre zahraničné vzťahy Mgr. Mária Vasiľová
Mgr. Veronika Lehotská
Natália Himič

 
IP: 055 234 1159
IP: 055 234 1679
IP: 055 234 1129
fax: 055 234 1679
maria.vasilova@upjs.sk
veronika.lehotska@upjs.sk
natalia.himic@upjs.sk
zahrodd@upjs.sk
Referát pre 
vysokoškolské
vzdelávanie
Ing. Zuzana Kratyinová IP: 055 234 1155
fax: 62 244 17
zuzana.kratyinova@upjs.sk
Referát pre
vedu a výskum
Ing. Ivana Podlesná, PhD. IP: 055 234 1158 ivana.podlesna@upjs.sk
Referát pre rozvoj a IT a pre vonkajšie vzťahy Otília Jestrebiová 055/62 288 82
IP: 055 234 1168
otilia.jestrebiova@upjs.sk
Referát pre centrálnu správu AiS2 a registrov RNDr. Katarína Nováková IP: 055 234 2229 katarina.novakova@upjs.sk
Kancelária Akademického senátu Júlia Lejková IP: 055 234 1133 julia.lejkova@upjs.sk
Projektová administrácia
Riaditeľ RNDr. Andrej Miroššay, PhD. IP: 055 234 1165 andrej.mirossay@upjs.sk
  Mgr. Diana Juhászová
Mgr. Jana Sopková
Mária Mruzková
RNDr. Edita Vojtová
IP: 055 234 1596
IP: 055 234 1584
IP: 055 234 1592

 
diana.juhaszova@upjs.sk
jana.sopkova@upjs.sk
maria.mruzkova@upjs.sk

edita.vojtova@upjs.sk
Úsek právnej agendy a správy majetku
Vedúca úseku JUDr. Zuzana Gažová IP: 055 234 1150 zuzana.gazova@upjs.sk
Referát správy registratúry PhDr. Ružena Parová
Alexandra Nováková
IP: 055 234 1170
IP: 055 234 1134
ruzena.parova@upjs.sk
alexandra.novakova@upjs.sk
Referát právnej agendy a
organizačného manažmentu
Mgr. Ján Čipkár, PhD.
JUDr. Renáta Lisková
IP: 055 234 1169
IP: 055 234 1178
jan.cipkar1@upjs.sk
renata.liskova1@upjs.sk
Referát správy
majetku
Zuzana Ballová
Oľga Džoganová
Dona Fecková
IP: 055 234 1144
IP: 055 234 1593
IP: 055 234 1591
zuzana.ballova@upjs.sk
olga.dzoganova@upjs.sk
dona.feckova@upjs.sk
Úsek BOZP, PO a CO
Vedúci úseku Ing. Rudolf Jaut 055 234 3363 rudolf.jaut@upjs.sk
CO Otília Jestrebiová 055/62 288 82
IP: 055 234 1168
otilia.jestrebiova@upjs.sk
BOZP a PO Ing. Mária Lukáčová
Marián Popovič
IP: 055 234 1585
IP: 055 234 1589
maria.lukacova@upjs.sk
marian.popovic@upjs.sk
Úsek kontrolných činností
Vedúca úseku Mgr. Gabriela Ciberejová IP: 055 234 1586 gabriela.ciberejova@upjs.sk
    IP: 055 234 1587  
Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe
Vedúci úseku RNDr. Peter Stefányi, PhD.   peter.stefanyi@upjs.sk
pre doručenie oficiálnych písomností ÚpT:
upt@upjs.sk
Referát pre transfer
v biomedicíne
RNDr. Miroslava Bilecová-Rabajdová, PhD. IP: 055 234 3377 miroslava.bilecova-rabajdova@upjs.sk
Referát pre transfer
v
technológiách
RNDr. Jozef Gajdoš, PhD. IP: 055 234 2122 jozef.gajdos@upjs.sk
Referát pre právne aspekty transferu JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. IP: 055 234 4167 renata.miscikova@upjs.sk
Úsek pre propagáciu a marketing
Vedúca úseku Mgr. Jana Oleničová IP: 055 234 1127 jana.olenicova@upjs.sk
Referát pre propagáciu Renata Lišková IP: 055 234 1166 renata.liskova@upjs.sk

ÚTVAR KVESTORA

Poverený výkonom funkcie kvestora RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. 055/62 226 08
IP: 055 234 1595
michal.tkac@upjs.sk
Sekretariát kvestora Ingrid Jánošová IP: 055 234 1161 ingrid.janosova@upjs.sk
          
Úsek ľudských zdrojov
Vedúca úseku Ing. Mária Bahtijarevičová IP: 055 234 1152 maria.bahtijarevicova@upjs.sk
Referát personálnej
a sociálnej práce
Eva Čabalová
Eva Mihaliková
IP: 055 234 1153
IP: 055 234 1151
eva.cabalova@upjs.sk
eva.mihalikova@upjs.sk
Referát ekonomiky práce Ing. Štefánia Talárovičová IP: 055 234 1137 stefania.talarovicova@upjs.sk
Referát mzdovej agendy Danuša Karenová
Emília Pethöová
Hedviga Szczecinová
Dagmar Páleníková
IP: 055 234 1167
IP: 055 234 1131
IP: 055 234 1598
IP: 055 234 1130
danusa.karenova@upjs.sk
emilia.pethoova@upjs.sk
hedviga.szczecinova@upjs.sk
dagmar.palenikova@upjs.sk
Ekonomický úsek
Vedúca úseku Ing. Renáta Lučanská IP: 055 234 1123 renata.lucanska@upjs.sk
Referát finančnej učtárne Ing. Tatiana Horváthová
Marta Balážová
Ing. Lenka Balážová
Helena Špilárová
Ing. Dana Sekeráková
Magdaléna Laurichová
Júlia Lejková
Ing. Ivana Raková
Ing. Veronika Pavlovová
Silvia Baloghová
Eva Begányiová

 
IP: 055 234 1163
IP: 055 234 1122
IP: 055 234 1122
IP: 055 234 1124
IP: 055 234 1255
IP: 055 234 1163
IP: 055 234 1133
IP: 055 234 1124
IP: 055 234 1257
IP: 055 234 1255
IP: 055 234 1156
055 622 6524
tatiana.horvathova@upjs.sk
marta.balazova@upjs.sk
lenka.balazova@upjs.sk
helena.spilarova@upjs.sk
dana.sekerakova@upjs.sk
magdalena.laurichova@upjs.sk
julia.lejkova@upjs.sk
ivana.rakova@upjs.sk
veronika.pavlovova@upjs.sk
silvia.hrudalova@upjs.sk
eva.beganyiova@upjs.sk
Referát správy daní Mgr. Renáta Pirčáková IP: 055 234 1126 renata.pircakova@upjs.sk
Referát rozpočtu Ing. Edita Pisarčíková

Ing. Anna Horváthová
Ing. Marcela
Pokrivčáková
Jozefína Hupcejová
Anna Laudárová
055/62 216 17
IP: 055 234 1125
IP: 055 234 1175
IP: 055 234 1154

IP: 055 234 1136
IP: 055 234 1136
edita.pisarcikova@upjs.sk

anna.horvathova@upjs.sk
marcela.pokrivcakova@upjs.sk

jozefina.hupcejova@upjs.sk
anna.laudarova@upjs.sk
Úsek verejného obstarávania
Vedúca úseku Ing. Terézia Nagyová IP: 055 234 1143 terezia.nagyova@upjs.sk
  RNDr. Katarína Havrilová
Ing. Angela Jakabová
Mgr. Tatiana Görčöšová
Anna Lenčáková
Ing. Martina Žeňuchová
IP: 055 234 1157
IP: 055 234 1142
IP: 055 234 1597
IP: 055 234 1149
IP: 055 234 1583
katarina.havrilova@upjs.sk
angela.jakabova@upjs.sk
tatiana.gorcosova@upjs.sk
anna.lencakova@upjs.sk
martina.zenuchova@upjs.sk
Referát pre reklamácie Mária Tomčíková
Ing. Barbora Szunyogová
IP: 055 234 1581
IP: 055 234 1582
maria.tomcikova@upjs.sk
barbora.szunyogova@upjs.sk
Prevádzkový úsek
Vedúca úseku Ing. Daniela Čorňáková IP: 055 234 1140 daniela.cornakova@upjs.sk
Referát investičných činností Ing. Monika Špontáková
Ing. Ingrid Faťolová

Ing. Andrea Sidorová
IP: 055 234 1147
IP: 055 234 1139

IP: 055 234 1128
monika.spontakova@upjs.sk
ingrid.fatolova@upjs.sk

andrea.sidorova@upjs.sk
Referát energetiky Ing. Karol Maliar IP: 055 234 1138 karol.maliar@upjs.sk
Referát prevádzkových činností 
Vnútorné služby Beáta Maceková
Gabriela Štofová
Mgr. Jana Havrilová
IP: 055 234 1222
IP: 055 234 1552

 
beata.macekova@upjs.sk
gabriela.stofova@upjs.sk
jana.havrilova@upjs.sk
Podatelňa a rozmnožovňa Angela Serbáková IP: 055 234 1141
fax: 055/67 869 59
angela.serbakova@upjs.sk
Autodoprava
- garážmajster
Gabriel Prevozňák IP: 055 234 1665 gabriel.prevoznak1@upjs.sk
Údržbárska dielňa Peter Béreš IP: 055 234 1172 peter.beres@upjs.sk  
 
 
Koordinačná
odborová rada
Ing. Tatiana Bušová IP: 055 234 2330 tatiana.busova@upjs.sk
 
Bufet    kl. 149   
 
Vrátnica   IP: 055 234 1100  

 

 
Posledná aktualizácia: 04.09.2015
Kalendár akcií
21. 09. 2015
Otvorenie ak. roka 2015/2016 - pozvánka
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2
041 80 Košice
Slovenská republika

Telefón: +421(0)55 / 234 1100
+421(0)55 / 62 226 08
Fax: +421(0)55 / 678 69 59
+421(0)55 / 622 81 09
e-mail: rektor@upjs.sk

 


 


 webmaster@upjs.sk

www.eua.be       
  www.slsp.sk 
© 2003 - 2008 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Posledná aktualizácia: 04.09.2015