UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Rektorát

 

  Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice

Telefónna ústredňa:
Fax: 055/67 869 59
Tel.: 055/234 1100

Na rektoráte je momentálne odpojená tel. ústredńa s číslami: 6222602, 6222610 a 6228657. Dovolať sa dá len cez IP telefón a to na číslo : 055 234 + štvormiestna klapka.
 Zoznam mobilných telefónov na UPJŠ v Košiciach
 Ceny HVPS pre účastníkov spoločnosti Orange

REKTORÁT

Rektor prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 055/62 226 08
IP: 055 234 1601
fax: 055/62 281 09
pavol.sovak@upjs.sk

ÚTVAR REKTORA 

Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
Kancelárka
Vedúca úseku

 
Mgr. Adriana Sabolová 055/62 226 08
IP: 055 234 1162
fax: 055/62 281 09
adriana.sabolova@upjs.sk
Sekretariát rektora
Asistentka rektora Mgr. Eva Vicenová 055/62 226 08
IP: 055 234 1161
fax: 055/62 281 09
eva.vicenova@upjs.sk
Asistentka akademickej agendy Júlia Lejková IP: 055 234 1133 julia.lejkova@upjs.sk
Referát propagácie a masmediálnej komunikácie
Referent propagácie Renata Lišková IP: 055 234 1166 renata.liskova@upjs.sk
Tlačový referent  a hovorca Mgr. Mária Hrehová, PhD. IP: 055 234 1112
Mob.: 0905 385 911
maria.hrehova@upjs.sk
Referát marketingu a dizajnu
Referent marketingu a dizajnu Mgr. Vladimír Fabian IP: 055 234 vladimir.fabian@upjs.sk
Koordinátor CHUŠ Mgr. Jana Havrilová IP: 055 234 1226 jana.havrilova@upjs.sk
Referát pre vedu a výskum
Referent pre vedu a výskum Ing. Ivana Podlesná, PhD. IP: 055 234 1158 ivana.podlesna@upjs.sk
Referát pre vysokoškolské vzdelávanie
Referent pre vš. vzdelávanie Ing. Zuzana Kratyinová IP: 055 234 1155
fax: 62 244 17
zuzana.kratyinova@upjs.sk
Referát pre centrálnu správu AIS a registrov
Referent pre  centrálnu správu AIS a registrov  RNDr. Katarína Nováková IP: 055 234 2229 katarina.novakova@upjs.sk
Referát pre zahraničné vzťahy
Referent pre zahraničné vzťahy Mgr. Mária Vasiľová
 
IP: 055 234 1159
fax: 055 234 1679
maria.vasilova@upjs.sk
zahrodd@upjs.sk
Referent pre zahraničné vzťahy Mgr. Veronika Lehotská IP: 055 234 1679 veronika.lehotska@upjs.sk
zahrodd@upjs.sk
Referent pre zahraničné vzťahy Natália Himič IP: 055 234 1129 natalia.himic@upjs.sk
zahrodd@upjs.sk
Úsek právnej agendy a správy majetku
Vedúca úseku JUDr. Zuzana Gažová IP: 055 234 1150 zuzana.gazova@upjs.sk
Referát právnej agendy
Právnik JUDr. Renáta Lisková IP: 055 234 1178 renata.liskova1@upjs.sk
Právnik Mgr. Ján Čipkár, PhD. IP: 055 234 1169 jan.cipkar1@upjs.sk
Referát správy majetku
Referent správy majetku Dona Fecková IP: 055 234 1591 dona.feckova@upjs.sk
Referent správy majetku Zuzana Ballová IP: 055 234 1144 zuzana.ballova@upjs.sk
Referent správy majetku Oľga Džoganová IP: 055 234 1593 olga.dzoganova@upjs.sk
Referát správy registratúry
Referent správy registratúry Ing. Viera Matejová IP: 055 234 1170 viera.matejova@upjs.sk
Referent pre sprístupňovanie inf. Alexandra Nováková IP: 055 234 1134 alexandra.novakova@upjs.sk
Úsek organizačných činností a personalistiky
Vedúca úseku RNDr. Edita Vojtová IP: 055 234 1171 edita.vojtova@upjs.sk
Referát organizačných činností
Referent organizačného manažmentu JUDr. Dominika Juhásová IP: 055 234 1121 dominika.juhasova@upjs.sk
Referát personálnych činností
Referent personálnej a sociálnej práce Eva Mihaliková IP: 055 234 1151 eva.mihalikova@upjs.sk
Referent personálnej a sociálnej práce Eva Čabalová IP: 055 234 1153 eva.cabalova@upjs.sk
Referent pers.práce a výkazníctva Ing. Štefánia Talárovičová IP: 055 234 1137 stefania.talarovicova@upjs.sk
Úsek kontrolných činností
Vedúca úseku Mgr. Gabriela Ciberejová IP: 055 234 1586 gabriela.ciberejova@upjs.sk
Referent kontroly a dohľadu nad ochranou osobných údajov Ing. Mária Bahtijarevičová IP: 055 234 1152 maria.bahtijarevicova@upjs.sk
Úsek pre transfer výsledkov výskumu a know-how do praxe
Koordinátor úseku JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. IP: 055 234 4167 renata.bacarova@upjs.sk
Poradca rektora pre transfer RNDr. Peter Stefányi, PhD.   pre doručenie oficiálnych písomností ÚpT: upt@upjs.sk
Referent pre transfer Mgr. Diana Juhászová IP: 055 234 1596 diana.juhaszova@upjs.sk
Úsek BOZP, PO a CO
Vedúci úseku Ing. Rudolf Jaut 055 234 3363 rudolf.jaut@upjs.sk
Referent BOZP, PO a CO Ing. Mária Lukáčová IP: 055 234 1585 maria.lukacova@upjs.sk
Referent BOZP a PO Marián Popovič IP: 055 234 1589 marian.popovic@upjs.sk

ÚTVAR KVESTORA

Kvestor RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD. 055/62 226 08
IP: 055 234 1595
michal.tkac@upjs.sk
Sekretariát kvestora
Ekonomický úsek
Vedúca úseku Ing. Renáta Lučanská IP: 055 234 1123 renata.lucanska@upjs.sk
Referát mzdovej učtárne
Referent mzdovej učtárne Danuša Karenová IP: 055 234 1167 danusa.karenova@upjs.sk
Referent mzdovej učtárne Emília Pethöová IP: 055 234 1131 emilia.pethoova@upjs.sk
Referent mzdovej učtárne Hedviga Szczecinová IP: 055 234 1598 hedviga.szczecinova@upjs.sk
Referent mzdovej učtárne Dagmar Páleníková IP: 055 234 1130 dagmar.palenikova@upjs.sk
Referát finančnej učtárne
Referent finančnej učtárne Ing. Tatiana Horváthová IP: 055 234 1163 tatiana.horvathova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Ing. Ivana Raková IP: 055 234 1124 ivana.rakova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Marta Balážová IP: 055 234 1122 marta.balazova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Ing. Lenka Balážová IP: 055 234 1122 lenka.balazova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Júlia Lejková IP: 055 234 1133 julia.lejkova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Helena Špilárová IP: 055 234 1124 helena.spilarova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Ing. Dana Sekeráková IP: 055 234 1255 dana.sekerakova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Magdaléna Laurichová IP: 055 234 1163 magdalena.laurichova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Silvia Baloghová IP: 055 234 1255 silvia.hrudalova@upjs.sk
Referent finančnej učtárne Ing. Veronika Pavlovová IP: 055 234 1257 veronika.pavlovova@upjs.sk
Referent pokladní Eva Begányiová IP: 055 234 1156
055 622 6524
Pondelok: 9.00-13.00h.
Utorok: 9.00-13.00h.
Streda: 9.00-12.00h, 13.00-14.00h.
Štvrtok: 9.00-12.00h, 13.00-14.00h.
Piatok: 9.00-13.00h.
eva.beganyiova@upjs.sk
Referát správy daní
Referent správy daní Mgr. Renáta Pirčáková IP: 055 234 1126 renata.pircakova@upjs.sk
Referát rozpočtu a financovania
Referent rozpočtu Ing. Edita Pisarčíková
 
055/62 216 17
IP: 055 234 1125
edita.pisarcikova@upjs.sk
Referent rozpočtu Ing. Anna Horváthová IP: 055 234 1175 anna.horvathova@upjs.sk
Referent rozpočtu Ing. M. Pokrivčáková IP: 055 234 1154 marcela.pokrivcakova@upjs.sk
Referent štátnej pokladnice Jozefína Hupcejová IP: 055 234 1136 jozefina.hupcejova@upjs.sk
Referent štátnej pokladnice Anna Laudárová IP: 055 234 1136 anna.laudarova@upjs.sk
Úsek verejného obstarávania
Vedúca úseku Ing. Terézia Nagyová IP: 055 234 1143 terezia.nagyova@upjs.sk
Referát verejného obstarávania
Referent verejného obstarávania RNDr. Katarína Havrilová IP: 055 234 1157 katarina.havrilova@upjs.sk
Referent verejného obstarávania Ing. Angela Jakabová IP: 055 234 1142 angela.jakabova@upjs.sk
Referent verejného obstarávania   IP: 055 234 1597  
Referent verejného obstarávania Ing. Martina Žeňuchová IP: 055 234 1583 martina.zenuchova@upjs.sk
Referent verejného obstarávania Renata Lišková IP: 055 234 1166 renata.liskova@upjs.sk
Referent verejného obstarávania Ing. Mária Koľveková IP: 055 234 1582 maria.kolvekova@upjs.sk
Referát pre reklamácie
Referent pre reklamácie Mária Tomčíková IP: 055 234 1581 maria.tomcikova@upjs.sk
Prevádzkový úsek
Vedúci úseku Maroš Kvitkovský IP: 055 234 1110 maros.kvitkovsky@upjs.sk
Referát vnútorných služieb a údržby
Referent vnútorných služieb Beáta Maceková IP: 055 234 1222 beata.macekova@upjs.sk
Referent vnútorných služieb Gabriela Štofová IP: 055 234 1552 gabriela.stofova@upjs.sk
Referent evidencie majetku a podateľne Angela Serbáková IP: 055 234 1141
fax: 055/67 869 59
angela.serbakova@upjs.sk
Údržbár Peter Béreš IP: 055 234 1172 peter.beres@upjs.sk
Referát autodopravy
Garážmajster a vodič Gabriel Prevozňák IP: 055 234 1665 gabriel.prevoznak1@upjs.sk
Úsek investičných činností
Vedúca úseku Ing. Daniela Čorňáková IP: 055 234 1140 daniela.cornakova@upjs.sk
Referent investičných činností Ing. Monika Špontáková IP: 055 234 1147 monika.spontakova@upjs.sk
Referent investičných činností Ing. Andrea Sidorová IP: 055 234 1128 andrea.sidorova@upjs.sk
Referent investičných činností Ing. Karol Maliar IP: 055 234 1138 karol.maliar@upjs.sk
 
Koordinačná odborová rada Ing. Tatiana Bušová IP: 055 234 2330 tatiana.busova@upjs.sk
Bufet    kl. 149   
Vrátnica   IP: 055 234 1100  
 
 
Posledná aktualizácia: 08.08.2016