UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Dni Košíc na Univerzite v Bayreuthe

V dňoch 26. - 27. 11. 2004 sa na pozvanie rektora Univerzity v Bayreuthe - prof. Dr. Dr. h.c. Helmuta Rupperta, zúčastnila osláv 29. výročia založenia tejto univerzity aj delegácia našej univerzity. Na stretnutí v Bayreuthe sa zúčastnili okrem predstaviteľov hostiteľskej univerzity aj zástupcovia vedenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc. a prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., ako aj zástupcovia Prírodovedeckej fakulty, Právnickej fakulty a Fakulty verejnej správy. Tohoročné oslavy boli venované predovšetkým spolupráci s našou univerzitou, čomu bol prispôsobený aj program podujatia. Na pracovnom stretnutí vedenia obidvoch univerzít boli prerokované otázky vzájomnej spolupráce v budúcnosti v týchto oblastiach:

     

  • fyzika
  • biochémia
  • matematika
  • ekonomické a právne vedy
  • verejná správa

S Univerzitou v Bayreuthe má naša univerzita už dlhoročnú spoluprácu v oblasti vedy a výskumu, ide najmä o spoluprácu v rámci projektov DAAD, ako aj v rámci programu Európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania - Socrates/Erasmus.

 

Rokovanie s predstaviteľmi vedenia univerzity

prejav
prof. RNDr. E. Čellárovej, CSc.

prof. Dr.Dr.h.c. Helmut Ruppert
 rektor Univerzity v Bayreuthe
Posledná aktualizácia: 12.05.2011