UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nová riaditeľka Univerzitnej knižnice UPJŠ

V zmysle čl.  3 ods. 4 Organizačného poriadku Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  a na základe výsledkov výberového konania zo dňa 25.10.2004 bola do funkcie riaditeľky Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s účinnosťou od  1. novembra 2004 menovaná rektorom UPJŠ prof. JUDr. Vladimírom Babčákom, CSc. pani Mgr. Daniela Džuganová.
 
Mgr. Daniela Džuganová je absolventkou Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na Univerzite pracuje od roku 1998, a to vo funkcii vedúcej Lekárskej knižnice UPJŠ. Ešte pred tým, v rokoch 1983 - 1998, pracovala v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach vo viacerých riadiacich funkciách, vrátane funkcie riaditeľky.
 
Od roku 1999 je členkou výboru a Predstavenstva Spolku slovenských knihovníkov (ďalej SSK), členkou Sekcie pre informačnú vedu SSK a od roku 2001 predsedníčkou Krajskej pobočky SSK v Košiciach.  Ďalej je členkou národnej komisie pre služby Slovenskej národnej knižnice v Martine od roku 2002, členkou grantového programu ProSlovakia, Ministerstvo kultúry SR – Podprogram pre knižnice v rokoch 2002-2003.
Zúčastnila sa viacerých medzinárodných projektov v oblasti knižnično-informačných systémov v prostredí vedeckých a akademických knižníc, napr. vo Francúzsku (1994), Nemecku (1995), Londýne (1998 – v rámci projektu TEMPUS/PHARE/ProLIB – školenie pre autorov a lektorov akreditovaných kurzov dištančného vzdelávania pre knihovníkov). Pôsobila ako organizačný garant medzinárodného seminára INFOS v rokoch 2001 a 2003 a organizačný garant medzinárodného seminára CASLIN 2004.
 
 
 
Slávnostné vymenovanie Mgr. D. Džuganovej do funkcie riaditeľky  Univerzitnej knižnice UPJŠ v priestoroch študovne Lekárskej knižnice UPJŠ za prítomnosti rektora prof. JUDr. V. Babčáka, CSc., prorektora prof. RNDr. A. Fehera, DrSc. a zamestnancov Univerzitnej knižnice UPJŠ.

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011