UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Nový prorektor pre rozvoj UPJŠ


Dňa 30.9.2004 bol na návrh rektora Akademickým senátom UPJŠ v Košiciach zvolený do funkcie prorektora pre rozvoj doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mimoriadny profesor z Lekárskej fakulty našej Univerzity.

Doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. sa narodil 19.10.1958 v Hnúšti. Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach pracoval na Katedre fyziky Technickej univerzity v Košiciach, na oddelení biofyziky Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach, na Biofyzikálnom oddelení Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Mikrobiologickom ústave ČAV v Třeboni, Katedre biomedicínskeho inžinierstva Technickej univerzity v Košiciach a Ústave lekárskej biofyziky Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Od roku 1994 je prednostom Ústavu Lekárskej biofyziky Lekárskej fakulty UPJŠ, v rokoch 2000 až 2003 vykonával funkciu prodekana pre vedu a výskum na Lekárskej fakulte UPJŠ. Bol predsedom Volebnej a mandátovej komisie Akademického senátu UPJŠ a je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej biofyzikálnej spoločnosti.
Posledná aktualizácia: 17.12.2015