UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Poskytnutie finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu pre UPJŠ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje schválilo žiadosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k návrhu projektu “Využitie e-learningu v dištančnom vzdelávaní na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach” a žiadosť Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu k návrhu projektu “Vzdelávanie učiteľov prírodovedných predmetov so zameraním na IKT a moderné trendy vo vyučovaní”.

Podkladom pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli odporúčania Komisie Ministerstva školstva Slovenskej republiky na výber projektov schválené ministrom školstva SR.
Posledná aktualizácia: 09.02.2016