UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ

Dňa 19. novembra 2004 sa vo veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ. Medzi prítomnými boli členovia vedenia UPJŠ, dekani UPJŠ, členovia Správnej rady UPJŠ, členovia vedeckých rád UPJŠ a ďalší hostia.

Ceremoniárka prof. RNDr. E. Čellárová, CSc. privítala vzácnych hostí pri príležitosti 45. výročia založenia UPJŠ. S hlbokou úctou a vážnosťou sa obrátila k rektorom, ktorí stáli na čele univerzity a ktorí sledujú jej rozvoj z pozadia alebo sa na ňom aktívne zúčastňujú - prof. Ivančovi, prof. Matejíčkovi, prof. Hajkovi, prof. Chalupkovi, prof. Bukovskému a prof. Podhradskému.

Slávnostné zhromaždenie zahájil rektor prof. JUDr. V. Babčák, CSc. svojim slávnostným prejavom. Po rektorovom prejave dostal slovo prof. Matejíček, ktorý bol rektorom v rokoch 1964-69 a prof. Hajko, ktorý stál na čele univerzity v rokoch 1969-74.

Slávnostné chvíle rozšíreného zasadnutia vedeckej rady UPJŠ umocnili tóny hudby v podaní sláčikového kvarteta košického konzervatória. 

 

Otvorenie
slávnostného zasadnutia
Vedeckej rady UPJŠ
Slávnostný prejav
rektora UPJŠ
prof. V. Babčáka
Slávnostný prejav
bývalého rektora UPJŠ
prof. V. Hajka
Posledná aktualizácia: 06.09.2019