UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Podmienky prijatia na štúdium na študijný program „Anglistika a amerikanistika“ pre akademický rok 2005/2006

 

Študijný program „Anglistika a amerikanistika “
Stupeň VŠ štúdia: bakalársky študijný program – denná forma
   
Pre všetkých uchádzačov o štúdium platia nasledujúce podmienky:
a)   úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončené maturitnou skúškou
b)   úspešné absolvovanie prijímacej skúšky
   
Termín podania prihlášok a konania prijímacích skúšok:
   
Termín podania prihlášok: do 1. decembra 2005
Termín prijímacej skúšky:  16. december 2005
   
Adresa: Ústav filologických a sociálnych vied UPJŠ
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Moyzesova 50
040 01 Košice
 
Obsah prihlášky:
        a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole" spolu s potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti na štúdium.
        b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
 
Forma a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:
 Forma prijímacej skúšky:  písomný test.  Uchádzači budú prijatí podľa poradia úspešnosti jeho absolvovania.
Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené  na prízemí v budove Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, Košice, podľa kódu, ktorý bude pridelený každému uchádzačovi. Presný deň a hodinu zverejnenia výsledkov oznámi univerzita uchádzačom v deň konania prijímacej skúšky.
       Rozhodnutie rektora Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach o prijatí či neprijatí na štúdium bude zaslané písomne.   Proti rozhodnutiu rektora Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach o neprijatí na štúdium je možné podať rektorovi Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach prostredníctvom rektorátu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v zmysle § 58 ods. 9 zákona o vysokých školách ( zákon č.131/2002 Z.z. v platnom znení).
 
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov:
Plán prijímania na ak. rok 2005/06:    50 študentov
 
Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie a spôsob jeho úhrady:
            Výška poplatku:   700,-- Sk
            Spôsob úhrady poplatku:
Uchádzač uhradí poplatok poštovou poukážkou typu U na účet Štátnej pokladnice, číslo účtu: 7000074351/8180, variabilný symbol: 510 s uvedením názvu účtu adresáta: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 040 01  Košice. Ústrižok zaplatenej poštovej poukážky uchádzač nalepí na 3. stranu prihlášky alebo sa preukáže ústrižkom v deň prijímacej skúšky. Bez ústrižku uchádzač nebude pripustený na prijímaciu skúšku. Uchádzačovi, ktorý uhradil príspevok a nezúčastní sa prijímacej skúšky sa príspevok nevracia. O vrátenie príspevku môže požiadať iba ten uchádzač, ktorý najneskôr do 5. decembra 2005 oznámi univerzite, že berie prihlášku na štúdium späť, v dôsledku čoho sa konanie zastavuje.
Bližšie informácie o prijímacej skúške a informácie univerzita ich zašle uchádzačom o štúdium Anglistiky a amerikanistiky najmenej 2 týždne pred termínom prijímacej skúšky.
 
Predpísaná študijná literatúra:

Stredoškolské učebnice angličtiny, úroveň vyššieho stupňa maturitnej skúšky B2

Posledná aktualizácia: 27.08.2008