UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Príhovor rektora k novým profesorom a docentom

Vážené panie profesorky, vážení páni profesori,
panie docentky, páni docenti,
vážená Vedecká rada Univerzity,
dámy a páni,
 
vymenovanie nových profesorov a docentov je pre každú univerzitu sviatkom. Profesori a docenti sú soľou i korením života univerzít. Naša Univerzita potrebuje nových profesorov a docentov tak, ako pre každého z nás je nevyhnutná pre život voda. Metaforicky vzaté, tou životodárnou tekutinou sa stávate aj Vy pre svoju Alma mater, ktorá očakáva, že prinesiete pre vysokoškolské prostredie nové vedecké a odborné impulzy. Vo Vás sa personifikuje nádej a súčasne aj istota, že Univerzita nezostarne, ale že sa bude naďalej rozvíjať. Tým bude zabezpečená jej intelektuálna akademická identita i kontinuita rozvoja Univerzity v slovenskom vysokoškolskom prostredí.
     Naši zahraniční kolegovia sa do profesorských a docentských funkcií dostávajú v oveľa mladšom veku. Snáď sú za tým lepšie podmienky materiálne, iný systém vedecko-pedagogických postupov, príp. aj ďalšie dôvody. Tú pravú príčinu asi dnes neodhalíme. Nemá to ani žiadny praktický význam. Faktom ale ostáva, že na univerzitách v bývalom východnom bloku sa boríme s preklenutím generačnej priepasti najmä v radoch profesorov. Istým zadosťučinením však je, že v ostatných rokoch sa vekový priemer nových profesorov znižuje. 
     Mohlo by sa zdať, že profesúra je vrcholom vedeckého snaženia i pedagogického majstrovstva a že za tým nasleduje už iba akýsi oddych na výslní profesorského stavu. Som hlboko presvedčený, že tomu tak nie je. V istom zmysle nastáva práve vtedy pre nových profesorov ťažie pracovné obdobie. Sám som to skúsil na vlastnej koži. Ste pod kontrolou verejnosti, či už na pracovisku alebo aj mimo neho, každý zo študentov, ale i zamestnancov očakáva od Vás neomylné rozhodnutia, názory a myšlienky, ktoré sú nové, originálne a najmä všeobecne akceptované odbornou komunitou, hľadia na Vás ako na autority vedy, atď. Toto všetko zaväzuje a často aj spútavá myseľ, konanie, rozhodovanie profesora. Na to netreba zabúdať, treba sa na to pripraviť a tomu podriadiť svoj ďalší profesionálny život. Osobne som rád, že ďalší jedenásti profesori by mohli posilniť rady Klubu profesorov našej Univerzity. Aj týmto spôsobom si dovolím ich prizvať na podieľanie sa na činnosti tohto čestného združenia.
     O nič menej to nemajú ľahšie ani noví docenti. V tento deň boli do docentského stavu na našej Alma mater prijatí jedenásti noví docenti. Docenti na Univerzite sú akýmsi medzistupňom medzi phylosophiae doctor a profesorom. Sú to tí, ktorí preukázali vedecko-pedagogickú spôsobilosť stať sa o niečo neskôr profesormi. Docent na vysokej škole je uznávaná a akceptovaná kategória vysokoškolského učiteľa. Verejnosť ju vníma často krát ako bázický kameň vysokoškolského pedagogického majstrovstva, ktorá požíva všeobecný rešpekt. Zatiaľ čo v povedomí študentov predstavuje profesor poväčšine akúsi posvätnú, možno aj imaginárnu úctu a bázeň, akúsi abstraktnú substanciu a nedosiahnuteľnú výšku a váhu spoločenskej  autority, docenti sú väčšinou vnímaní ako konkrétne vyjadrenie každodennej reálnej existencie vzťahu medzi vysokoškolským učiteľom a študentom.
     Profesori a docenti našej Univerzity, vyzývam Vás, aby ste sa stali skutočnou nosnou konštrukciou architektúry, ktorú kedysi dávno nazvali universitas. Univerzita si to zaslúži, robte všetko preto, aby ste si aj Vy zaslúžili Univerzitu! Nepýtajte sa, čo môže urobiť Univerzita pre Vás, ale čo Vy môžete urobiť pre Univerzitu!
     Panie profesorky a docentky, páni profesori a docenti, dovoľte mi Vám všetkým poďakovať za Vašu doterajšiu prácu na Univerzite a pre Univerzitu. Okrem získania profesúr a docentúr ste výrazným spôsobom prispeli k sláve tejto vznešenej matky poznania a vzdelanosti.
     Prajem Vám všetkým pevné zdravie, veľa pohody a úspechov v pracovnom i rodinnom živote.
 
 
 
 

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor UPJŠ

 
 
 
 
Posledná aktualizácia: 27.08.2008