UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Prijatie najlepších študentov UPJŠ rektorom


Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prijal dňa 16. novembra 2005 najlepších študentov našej Univerzity. Prijatie sa uskutočnilo v CAM klube na Medickej ul. v Košiciach v rámci jesennej časti Akademických dní Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a pri príležitosti Dňa boja za demokraciu a slobodu.   

 
Zoznam prijatých študentov:
 

Lekárska fakulta UPJŠ

Prírodovedecká fakulta UPJŠ
   
Michal M O K R Ý
Jana P E T R Í K O V Á
Lucia P I T O Ň Á K O V Á
Marcela Š O L T Ý S O V Á
Boris V I D I N S K Ý
 
Bc. Lenka B A B I A K O V Á
Bc. Ján K A T R E N I Č
Bc. Štefan M I C H A L I K
Bc. Daniel R E I T Z N E R
Gabriela R U S N Á K O V Á
 
   
Právnická fakulta UPJŠ  Fakulta verejnej správy UPJŠ
   
Marcela A U X T O V Á
Silvia H R I C O V Á
Tatiana M I Č U D O V Á
Jana M I T T E R P A C H O V Á
Lenka T Ó T H O V Á
Katarína  I V A N E C K Á
Peter M I H A L Í K
Slavomír P U S Z T A
Jana S M O L E J O V Á
Mária S T A N O J E V I Č O V Á

 

     

 

       
       
       
       
 
Posledná aktualizácia: 12.05.2011