UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rozpočet UPJŠ v Košiciach na rok 2005


         Akademický senát UPJŠ v Košiciach na svojom zasadnutí dňa 31. 3. 2005 schválil rozpočet bežných výdavkov UPJŠ v Košiciach na rok 2005, predložený akademickému senátu  prof. JUDr. Babčákom Vladimírom, CSc., rektorom UPJŠ v Košiciach. Východiskom pre spracovanie návrhu rozpočtu bol rozpis dotácií štátneho rozpočtu v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ SR na r. 2005 a ďalšie predpokladané výnosy v súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpis dotácií na fakulty, Rektorát a univerzitné pracoviská je realizovaný podľa Pravidiel rozdeľovania dotácií zo štátneho rozpočtu na fakulty a mna univerzitné pracoviská, ktoré boli schválené dňa 27. 1. 2005 na mimoriadnom zasadnutí AS UPJŠ. V súlade so schválenými pravidlami návrh rozpisu dotácií vychádza z troch princípov: princípu výkonového, princípu solidarity a princípu sprehľadňovania finančných tokov na univerzite. Pri uplatnení výkonového princípu bola v plnom rozsahu uplatnená metodika MŠ SR, ktorá pre rok 2005 znamená zásadnú zmenu a posilnenie pozície výkonov vo vedecko – výskumnej činnosti, kde naša univerzita v porovnaní s rokom 2004 stráca a dostáva sa do nepriaznivej finančnej situácie. Okrem uvedených skutočností výšku dotácie pre našu univerzitu ovplyvňujú aj objektívne faktory, ktorými sú:
  1. koeficienty ekonomickej a personálnej náročnosti, ktoré nezohľadňujú reálne náklady na výučbu na jednotlivých fakultách a v príslušných študijných programoch
  2. rozloženie majetku univerzity do viac ako 15 starších budov, ktoré vykazujú vysokú energetickú náročnosť a značné náklady na ich prevádzku.
         Celkové výnosy a náklady sú rozpočtované vo výške 581 895 tis. Sk, z toho dotácia zo štátneho rozpočtu je v čiastke 525 705 tis. Sk, t. j. 90,34 % celkových výnosov. Rozpočet bol schválený ako vyrovnaný aj napriek tomu, že nie sú rozpočtom kryté všetky reálne potreby na zabezpečenie základných materiálno – technických, ale aj personálnych podmienok pre vzdelávanie a vedecko – výskumnú činnosť na fakultách, ako aj zabezpečenie prevádzky jednotlivých súčastí univerzity. Pre zlepšenie finančnej situácie na univerzite, v súvislosti s potrebou zabezpečovania ďalších výnosov, prioritou na všetkých stupňoch riadenia by malo byť najmä:
  • získavanie ďalších zdrojov prostredníctvom projektov VEGA, KEGA,, medzinárodných projektov, APVT – projektov
  • zvyšovanie výkonov fakúlt a univerzitných pracovísk vo vzdelávaní a vedecko-výskumnej činnosti
  • rozvoj podnikateľských aktivít
  • získavanie ďalších zdrojov financovania v rámci viaczdrojového financovania
  • realizácia úsporných opatrení
  • realizácia racionalizačných opatrení a vytváranie predpokladov  pre centralizáciu hospodársko – správnych agend.
        
         Vo vzťahu k MŠ SR prioritou Vedenia UPJŠ bude riešenie havarijných stavov na jednotlivých budovách a znižovanie energetickej náročnosti.
        
         Schválenie rozpočtu v čase, keď na univerzite bilancujeme výsledky hospodárenia za rok 2004 je prinajmenšom dobrou správou. Hospodársky výsledok je zisk pred zdanením vo výške 1 823 tis. Sk, po zdanení vo výške 443 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2003, kedy výsledkom hospodárenia bola strata 30 005 tis. Sk, je to zásadný zvrat v realizácii hospodárskej politiky na UPJŠ. Bližšie informácie zverejníme po schválení záverečnej správy o hospodárení za rok 2004.
 
 

JUDr. Dohovičová Helena
poverená kvestorka

 
 
 
Posledná aktualizácia: 27.08.2008