UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slávnostná vedecká rada UPJŠ

Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zišla dňa 14. októbra 2005 na verejnom slávnostnom zasadnutí pri príležitosti odovzdania diplomov „philosophiae doctor“ absolventom doktorandského štúdia, ktorí úspešne obhájili dizertačné práce na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V súlade s ustanovením § 109 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priznala Vedecká rada Lekárskej fakulty, Prírodovedeckej fakulty a Právnickej fakulty našej Univerzity vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ absolventom doktorandského štúdia.

Po slávnostnom sľube a odovzdaní diplomov predniesol slávnostný prejav rektor UPJŠ prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. V mene nositeľov nových vedecko-akademických hodností vystúpil s ďakovným príhovorom MUDr. Eduard Veseliny, PhD. Na záver slávnostného zasadnutia Vedeckej rady UPJŠ slávnostnú atmosféru umocnili tóny hudby v podaní sláčikového kvarteta košického Konzervatória.

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011