UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach


Dňa 18. marca 2005 sa uskutočnilo tretie zasadnutie Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V rámci programu bolo prerokované:
 • návrh na udelenie vedeckej hodnosti doktora fyzikálno-matematických vied – DrSc.:
  Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach – doc. RNDr. Ľubica Holá, CSc.  v odbore 11-16-9 Geometria a topológia
 • návrh na vymenovanie profesorov:
  a) Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach – doc. MUDr. Pavel Chalupa, CSc. v odbore Vnútorné choroby
  b) Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach – doc. MUDr. Alexander Ostró, CSc., mim. prof. v odbore Gynekológia a pôrodníctvo
 • Štatút Rady univerzitných centier excelentnosti
 • Kritériá na habilitácie docentov a kritériá na vymenovanie profesorov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Propagácia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Posledná aktualizácia: 27.08.2008