UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach

Vedecká rada UPJŠ v Košiciach sa zišla na prvej časti verejného slávnostného zasadnutia pri príležitosti predstavenia novovymenovaných profesorov odovzdania dekrétov novým docentom. Rektor UPJŠ prof. JUDr. V. Babčák, CSc. predstavil z radov učiteľov našej Univerzity nových profesorov a odovzdal dekréty novovymenovaným docentom. Slávnostnú atmosféru v závere zasadnutia umocnili tóny hudby v podaní kvarteta sláčikového orchestra Musica Iuvenalis.
 
Vedecká rada UPJŠ v Košiciach sa zišla na druhej časti verejného slávnostného zasadnutia pri príležitosti narodenia 210. výročia narodenia Pavla Jozefa Šafárika. Prítomní akademickí funkcionári Univerzity a vzácni hostia z domova i zo zahraničia si tak pripomenuli významnú osobnosť slovenskej a českej kultúry prvej polovice 19. storočia, významného  slavistu, básnika, prekladateľa, historika, lingvistu, pedagóga, etnografa a archeológa P. J. Šafárika. Po slávnostnom príhovore rektora UPJŠ prof. JUDr. V. Babčáka, CSc. predniesli svoje prednášky prof. PhDr. I. Pospíšil, DrSc. z Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne (Pavel Jozef Šafárik jako slavista) a doc. Dr. M. Kovačka, PhD., riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine (Slovensko a Šafárik). Slávnostné chvíle Vedeckej rady, venované spomienke na P. J. Šafárika umocnilo vystúpenie členov univerzitného folklórneho súboru AKADEMIK UPJŠ, ktorí zahrali a zaspievali ľudové piesne z Gemera a Zemplína.
 
 

Slávnostný príhovor rektora UPJŠ

Kolégium rektora UPJŠ

 
 

 

prof. PhDr. I. Pospíšil, DrSc.

doc. Dr. M. Kovačka, PhD.

Folklórny súbor Akademik UPJŠ

Posledná aktualizácia: 12.05.2011