UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Akademický senát UPJŠ vyhlasuje voľbu kandidáta na rektora UPJŠ


Akademický senát UPJŠ v súlade s čl. 14 Rokovacieho poriadku AS UPJŠ vyhlasuje voľbu kandidáta na rektora UPJŠ na funkčné obdobie 1.8.2007 – 31.7.2011.

 1.      Akademický senát UPJŠ v súlade s čl. 14 Rokovacieho poriadku AS UPJŠ vyhlasuje voľbu kandidáta na rektora UPJŠ na funkčné obdobie 1.8.2007 – 31.7.2011 s nasledovným harmonogramom:
  • Navrhovanie kandidátov: do 3.5.2007 do 10.00 h (Volebná a mandátová komisia AS UPJŠ, kancelária AS UPJŠ, Šrobárova 2, 040 01 Košice – v zalepenej obálke s označením „Návrh kandidáta na rektora UPJŠ“).
   Vzor návrhu je možné nájsť na www.upjs.sk v aktualitách.
  • Predvolebné zhromaždenie: 10.5.2007 o 14.00 h v Aule LF UPJŠ
  • Voľba kandidáta na rektora UPJŠ: 17.5.2007 o 9.00 h vo veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ
 2. Právo navrhovať najviac jedného uchádzača o kandidatúru na funkciu rektora UPJŠ má každý člen akademickej obce UPJŠ. Kandidát sa môže uchádzať o kandidatúru na funkciu rektora UPJŠ aj sám. Kandidátom môže byť len člen akademickej obce UPJŠ.
 3. Každý návrh musí obsahovať:
  • meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie, vek kandidáta,
  • odôvodnenie návrhu, meno a priezvisko, dátum a podpis navrhovateľa,
  • stručné tézy volebného programu navrhnutého,
  • písomné vyhlásenie navrhovaného kandidáta, že súhlasí s uvedenou kandidatúrou.
 4. Zoznam kandidátov v abecednom poradí na web stránke UPJŠ zverejní VaMK AS UPJŠ do 2 dní od ukončenia lehoty na podávanie návrhov.


 

doc. PhDr. František Šimon, CSc.
predseda VaMK AS UPJŠ


                    

Posledná aktualizácia: 12.05.2011