UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Deň učiteľov


 „Všetci na jednom javisku stojíme a čokoľvek sa tu koná, 
 všetkých nás sa to týka.“
             

 Ján Amos Komenský

28. marec je sviatkom všetkých učiteľov, bez ohľadu na to, na ktorom stupni vzdelávania pôsobia. Je spätý s menom učiteľa národov - Jána Amosa Komenského, pedagóga, ktorý sa svojou činnosťou, názormi na úlohu vzdelania v živote jednotlivca i spoločnosti zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti v dejinách ľudstva. Bol jedným z prvých, ktorí začali zápas za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Presadzoval ideu názorného vyučovania, žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i k samému žiakovi. Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes.

Povolanie vysokoškolského učiteľa je mimoriadne náročné a zodpovedné. Osobitne vypuklo to vyznieva dnes, keď sa väčšina vysokých škôl borí s problémami rôzneho druhu. Ich spoločným menovateľom vo vzťahu k vysokoškolskému prostrediu je slovo „nedostatok“ a jeho rôzne gramatické tvary. Môžem začať nedostatočným spoločenským a finančným ohodnotením práce vysokoškolského učiteľa a pokračujem nedostatkom peňazí na prevádzku, na rekonštrukciu starých a schátralých budov a na rozvojové aktivity a s pokojným svedomím to ukončím nedostatkom kultúry kvality akademického života.  Môžem Vás ubezpečiť, vážené kolegyne a kolegovia, že netrpím nedostatkom pochopenia pre Vaše pracovné i ľudské, výsostne osobné či rodinné problémy a že s veľkou radosťou uvítam nedostatok spokojnosti najmä vo Vašej výskumnej činnosti.

Deň učiteľov je sviatok, ktorý má aspoň symbolicky ponúknuť balzam na „rany“ vysokoškolského učiteľa, spôsobené nedostatkom niečoho. Pri tejto príležitosti nech mi je dovolené, vážené kolegyne a kolegovia, poďakovať Vám za Vašu prácu pre našu Alma mater. Pre Univerzitu, s ktorou ste spojili najkrajšie roky svojho pracovného i osobného života. Ďakujem Vám za Vaše pôsobenie ako vysokoškolského pedagóga, vedca i človeka. Takáto symbióza sa totižto nie vždy v našej spoločnosti teší všeobecnému uznaniu. Prajem Vám, aby ste prekypovali dostatkom zdravia, dostatkom pochopenia pre našich študentov a dostatkom spokojnosti v osobnom i rodinnom živote.  

 

 

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
r e k t o r

Posledná aktualizácia: 12.05.2011