UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Niekoľko dôvodov prečo študovať práve na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach!

Milé uchádzačky a milí uchádzači o štúdium na UPJŠ,
 
dovoľte mi, aby som sa Vám niekoľkými myšlienkami prihovoril v čase, keď robíte definitívne rozhodnutia o svojej životnej ceste, o tom, kam, na ktorú vysokú školu a na aký študijný odbor a študijný program podať prihlášku na vysokoškolské štúdium. Tieto slová adresujem v prvom rade nastávajúcim maturantkám a maturantom, ale sú samozrejme určené aj ich mladším kolegyniam a kolegom na stredných školách, ktorí už začínajú uvažovať o svojej budúcnosti.
     Na UPJŠ Vám ja osobne, ako aj celé vedenie tejto vysokoškolskej inštitúcie odporúčame študovať predovšetkým z týchto dôvodov:
  1. UPJŠ má svoju tradíciu; na Slovensku patrí medzi najstaršie univerzity a všeobecne sa uznáva, že ide o druhú najstaršiu klasickú univerzitu na Slovensku (bola založená v roku 1959) nadväzujúcu na tradície Universitas Cassoviensis založenej v Košiciach v roku 1657;
  2. UPJŠ počas doterajšej svojej takmer polstoročnej existencie bola vždy stabilnou súčasťou sústavy vysokých škôl na Slovensku; stabilnou pokiaľ ide o kvalitu vzdelávania i kvalitu odovzdávaných vedeckých poznatkov pre svojich študentov;
  3. UPJŠ patrí medzi popredné univerzity v rámci sústavy slovenských vysokých škôl. Svedčí o tom aj skutočnosť, že koncom minulého roka – na základe verejnosti známej správy „Hodnotenie verejných vysokých škôl a ich fakúlt“, ktoré spracovala nezávislá agentúra známa pod skratkou ARRA – sa umiestnila medzi univerzitami všeobecného zamerania na druhom mieste hneď za Univerzitou Komenského v Bratislave;
  4. UPJŠ poskytuje veľmi široké spektrum študijných programov, ktoré možno na jej fakultách (na Lekárskej fakulte, na Prírodovedeckej fakulte, na Právnickej fakulte a na Fakulte verejnej správy) a na Ústave filologických a sociálnych vied UPJŠ študovať; pre akademický rok 2006/2007 má UPJŠ akreditovaných 79 študijných programov v prvom a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v rámci dennej formy štúdia a ďalšie sú v súčasnosti v štádiu akreditácie; UPJŠ má akreditovaných aj 32 odborov doktorandského štúdia;
  5. UPJŠ má vytvorené relatívne priaznivé podmienky pre štúdium; stačí spomenúť, že na jednotlivých fakultách sú pre študentov k dispozícii fakultné študovne a vyhovujúco vybavené posluchárne a praktikárne. Väčšinu študentov, ktorí sú odkázaní na ubytovanie v študentskom domove, vie UPJŠ ubytovať vo vlastných ubytovacích zariadeniach s nižšími cenami za ubytovanie, než v porovnateľných ubytovacích priestoroch študentských domovov iných vysokých škôl; 
  6. UPJŠ vytvorila pre svojich študentov možnosť prístupu k Internetu nielen na pracoviskách Univerzity, ale aj v študentských domovoch; študenti Univerzity majú pritom možnosti neustále zvyšovať svoje kompetencie v informačno-komunikačných technológiách; 
  7. UPJŠ umožňuje čoraz väčšiemu počtu svojich študentov stráviť jeden alebo dva semestre na niektorej z univerzít v krajinách Európskej únie a tento pobyt sa stáva integrálnou súčasťou ich štúdia na našej Univerzite;
  8. UPJŠ poskytuje svojim študentom široké možnosti športového i kultúrneho vyžitia;
  9. UPJŠ kladie veľký dôraz na kvalitnú výskumnú činnosť v lekárskych, prírodovedných i spoločenskovedných odboroch a podporuje záujem študentov zapájať sa do týchto výskumných aktivít;
  10. UPJŠ má hodnoverné informácie, že jej absolventi nachádzajú na trhu práce doma i v zahraničí dobré uplatnenie vo výskume, vzdelávaní, klinickej praxi a v rôznych verejných inštitúciách i v súkromnom sektore.
     Milé uchádzačky a milí uchádzači o štúdium na UPJŠ, vopred Vám ďakujem za to, že ste sa rozhodli práve pre niektorý študijný program, ktorý Vám ponúka naša alma mater. Spolu s mojimi kolegami na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa teším, že Vás budem môcť privítať na otvorení akademického roka 2006/2007.
 
 
 
V Košiciach dňa 12. januára 2006
 

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor

Posledná aktualizácia: 26.08.2008