UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slávnostné otvorenie nových priestorov Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach


Dňa 5. novembra 2007 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorov Univerzitnej knižnice v zrekonštruovaných priestoroch Študentských domovov a jedální na Medickej ul. č. 6. Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo Vedenie UPJŠ na čele s rektorom UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossayom, DrSc., Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na čele s dekanom doc. RNDr. P. Sovákom, CSc. Ďalej boli prítomní predseda Akademického senátu UPJŠ doc. RNDr. R. Soták, PhD., zástupcovia fakúlt, univerzitných pracovísk a košických knižníc. 

Touto udalosťou bola uzatvorená história Univerzitnej knižnice v budove na Garbiarskej č.14. V nových priestoroch na Medickej č.6 nájdu používatelia predovšetkým Prírodovedeckej knižnice voľný prístup ku knižničnému fondu, nové študijné miesta,  prístup k internetu, ako aj ďalšie  možnosti využívania rozšírených knižničných priestorov.

Sprievodnou akciou otvorenia bola výstava fotografií s názvom Univerzitná knižnica UPJŠ a jej premeny v čase, ktorá zachytáva históriu knižnice od začiatku jej pôsobenia na ul. Komenského č.14 až po súčasnosť.  

    

                    

Posledná aktualizácia: 12.05.2011