UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Profesor Albrecht Wagner navštívil Slovensko na pozvanie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied


Generálny riaditeľ nemeckého národného laboratória pre časticovú fyziku DESY v Hamburgu, profesor Albrecht Wagner, navštívil v dňoch 21. - 23. novembra 2007 Slovensko na pozvanie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied (SAV). Prof. Wagner je vedecká osobnosť svetového formátu v oblasti časticovej fyziky. Počas pobytu na Slovensku mu predseda SAV Štefan Luby 21. novembra odovzdal čestnú vedeckú hodnosť "DrSc.honoris causa" v matematicko-fyzikálnych vedách. Toto ocenenie mu udelila Vedecká rada SAV za jeho prínos nielen do svetovej, ale i do rozvoja slovenskej časticovej fyziky.

Z pohľadu Slovenska je návšteva profesora Wagnera významná aj preto, lebo SR sa v tomto období stáva riadnym členom medzinárodného konzorcia na výstavbu (a následnú prevádzku) aj z celosvetového hľadiska najväčšieho zdroja synchrónneho žiarenia, tzv. XFEL projektu (röntgenový laser), ktorý poskytuje široké aplikačné možnosti nielen pre svetovú, ale aj slovenskú vedu, napríklad vo fyzike tuhej fázy, v chemickej fyzike, v biofyzike, v medicíne, pri vývoji liečiv a pod.

Na stretnutí s rektorom UPJŠ dňa 22. 11. 2007 boli prerokované otázky spolupráce košických fyzikálnych pracovísk i ďalších vedeckých pracovísk UPJŠ s DESY Hamburg. Hosť sa živo zaujímal o štruktúru UPJŠ ako aj o stave vzdelávania na slovenských vysokých školách. Riaditeľ UEF SAV, doc. Flachbart informoval pána rektora o výbornej spolupráci UEF SAV a UFV PF UPJŠ. 

 

prof. Albrecht Wagner

Zľava: doc. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
doc. RNDr. Karol Flachbart, CSc.
prof. Albrecht Wagner
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

    

Posledná aktualizácia: 12.05.2011