UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektorské voľno


Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

u d e ľ u j e

v súvislosti s predvolebným zhromaždením
akademickej obce UPJŠ,
týkajúcim sa voľby kandidáta na rektora UPJŠ

R E K T O R S K É   V O Ľ N O

študentom a učiteľom našej Univerzity

dňa 10. mája 2007

od 13.30 hod. do 16.00 hod.

V uvedenom čase sa nekoná výučba.

Posledná aktualizácia: 26.08.2008