UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slovo k Novému roku 2007


Ako skupina No name, aj ja si kladiem často otázky typu „Čím to je...“ a pýtam sa čím to je, že sa zdá, akoby sa skracovala dĺžka kalendárneho roka; akoby nemal viac než tristo dní... Spomaliť  plynutie času je dnes, ale aj zajtra, nad ľudské sily. A tak mi nič iné neostáva, iba smutne konštatovať, že sme zas o rok starší. Ako ten čas letí, povzdychne si nejeden z nás, najmä z tých skôr narodených. Mladosti sa plynutie času až tak netýka, ako mojich rovesníkov; nie aby som závidel mladým, i keď v kútiku duše asi tomu tak bude. Kolobeh dní, týždňov, mesiacov, rokov, zrodenie a smrť ... , všetko to je vyjadrené a vyjadriteľné plynutím času. Dosť však bolo nostalgie za uplynutým časom a vráťme sa k nosnej téme, ktorou je rok 2007.
 
Silvestrovská noc odštartovala aj pre akademickú komunitu našej Alma mater ďalší kalendárny rok. Nový rok je zatiaľ junák, o päťdesiat týždňov a niekoľko dní však ako starec odíde do nenávratna. Na silvestrovskú polnoc sme si dali predsavzatia, ktoré nás, našťastie, k ničomu nezaväzujú. Verím však, že tie rozhodnutia, ktoré vyjadrujú lepšiu kvalitu života, budeme aspoň z času na čas premieňať v skutky.
 
Dovoľte mi na prahu mladého roku 2007 popriať študentom, učiteľom i zamestnancom Univerzity, ale aj tým bližšie nekonkretizovaným ľuďom dobrej vôle pevné zdravie a spokojnú myseľ. Pevné zdravie preto, lebo bez zdravia bude iba frustrujúca a krátka budúcnosť.  Zdravie je nevyhnutný generátor ľudskej energie, elánu, vitality, ktorú potrebujeme pre splnenie našich túžob, snov a prianí, ale aj pre zvládnutie cieľov v oblasti pracovného života či osobnej kariéry. Dostávam sa tak k tej časti dennodennej reality, ktorú pre učiteľov a ostatných zamestnancov Univerzity predstavuje ich práca na Univerzite a v prospech Univerzity.
 
Rok 2006 bol pre našu Alma mater nesmierne obtiažny, a to nielen kvôli zmenám na politickej scéne, ktoré sa istým spôsobom dotýkajú aj našej Univerzity, ale predovšetkým v dôsledku racionalizačných opatrení spojených s implementáciou finančného informačného systému známeho pod skratkou SOFIA. Rok 2007 bude ešte ťažší. Čaká nás - jemne povedané - predvolebná súťaž najprv na fakultách a neskôr i na Univerzite o nové akademické pozície. Nevylučujem však, že tam, kde sa nenaplnia predvolebné fakultné ambície a očakávania, sa o niečo neskôr tieto môžu transformovať na ambície univerzitného významu, čo neznie síce celkom logicky, ale kto už by sa v súčasnej, tak trochu avanturistickej dobe trápil nejakými logickými dôvodmi. Zázračná moc očakávaní a očakávanie zázračnej moci predsa za to stojí...
 
Začal sa písať rok 2007. Je to tretí rok členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Dosahuje naša Univerzita európsku úroveň alebo nám celkom k šťastiu postačí tá regionálna či slovenská? Takéto a podobné otázky si kladiem, keď vnímam dianie na Alma mater. Som smutný z toho, že napriek úsiliu organizovať rôzne akademické podujatia, ktorých zmyslom nie je budovať si osobnú prestíž, ale snaha pritiahnuť každého učiteľa i ďalších zamestnancov k účasti na rozvoji Univerzity, sa toto úsilie nestretá s porozumením. Som rozčarovaný, keď počúvam z úst niektorých akademických funkcionárov alebo niektorých členov akademických orgánov reči, ktoré patria do minulého storočia. Mnohým z nich „v žalúdku“ leží ešte aj to, že Univerzita sa zapojila do medzinárodného evaluačného procesu v rámci EUA, že Univerzita sa chce rozvíjať a budovať svoju vnútornú organizačnú štruktúru, že vedenie Univerzity presadzuje, aby Univerzita bola aj v skutočnosti jediným právnym subjektom, teda to postavenie, ktoré už dávno zakotvil zákon o vysokých školách. Som prekvapený, aké aj zastaralé názory produkujú viacerí členovia akademickej obce na Univerzite, týkajúce sa poslania našej vysokej školy v Európskom vzdelávacom a výskumnom priestore. Univerzity v modernej Európe podporujú Európu vedomostí, ktorá je založená na silnom výskumnom potenciáli a univerzitnom vzdelávaní založenom na výskume. Na našej Univerzite však ešte stále podceňujeme vedecký výskum ako jednu z ťažiskových funkcii vysokej školy.
 
Aby som však na prahu nového roka 2007 nevnášal do radov optimisticky naladených čitateľov niektoré smutnejšie myšlienky, predsa je tu jedna nádherná správa: od prvého januára 2007, teda presne po desiatich rokoch odo dňa, kedy sme v rámci rozdelenia Univerzity prišli aj o Filozofickú fakultu, sa do lona Alma mater vrátila nová Filozofická fakulta. Akademický senát UPJŠ po kladnom vyjadrení Akreditačnej komisie schválil dňa 14. decembra 2006 návrh rektora UPJŠ na zriadenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Uvedená fakulta sa tak stala v poradí piatou, najmladšou fakultou našej Alma mater. Na Fakulte verejnej správy si po prečítaní týchto riadkov môžu „oddýchnuť“ od neustáleho označovania ich fakulty prívlastkom „najmladšia“. Dovoľte mi preto poďakovať sa členom Akademického senátu UPJŠ za ich ústretový krok k rozvoju Univerzity! Je to naozaj úchvatná správa pre akademickú obec Univerzity, ktorá sa navždy zapíše do histórie Alma mater zlatými písmenami.
 
Rok 2007 znamená aj prípravu rozpočtu na tento kalendárny rok. Niektoré fakulty sa pri zostavovaní a schvaľovaní návrhu rozpočtu Univerzity budú opätovne cítiť ukrivdené. Znova sa však dovolávam princípu solidarity. V živote je to tak, že existujú bohatí a tí, ktorí bohatí nie sú. Ani na našej Univerzite tomu nie je inak. Máme bohaté fakulty, ale máme aj fakulty, ktoré k tejto extratriede nepatria. A nakoniec máme Univerzitu, ktorá je právnym subjektom, ale celkovo je chudobná, pretože jej chýbajú prostriedky, toľko potrebné peniaze na rozvoj, na rekonštrukciu, na nájomné, atď. Žiaľ, ja peniaze navyše nemám, nemám ani tlačiareň na ne, ani čarovný prútik, ktorým by som ich pričaroval. Preto sa dovolávam solidarity a nechcem, aby to vyznievalo ako „hlas volajúceho po vode na púšti“. Aj na našej Univerzite, sa na solidaritu niektorí iba hrajú, využívajúc toto slovo vo svojich populistických slovníkoch. Podstata solidarity nespočíva v tom, že „ak ti ja pomôžem, čakám od teba aj ja podporu v tom a v tom...“. Môžem Vás ubezpečiť, že solidaritu budem presadzovať zo svojej pozície až do konca svojho funkčného obdobia. Univerzita je právny subjekt a preto solidaritu ako princíp fungovania verejnej vysokej školy smerom do vnútra jej hospodárenia budem presadzovať z centra; to však neznamená, že neprivítam akýkoľvek prejav solidarity iniciovaný niektorou z fakúlt Univerzity. 
 
Chcem ubezpečiť kolektívy zamestnancov všetkých fakúlt, že mám rovnaký vzťah ku všetkým fakultám našej Univerzity a otvorene opätovne deklarujem, že sú mi proti srsti často krát umelo vytvárané rozbroje najmä medzi „lekármi“ a „prírodovedcami“, resp. „právnikmi“ a „verejnou správou“. Môj vzťah ku každej fakulte je založený na pragmatickom a pracovnom základe a neide o vzťah „citový“, t.j. „mám rád alebo nemám rád niektorú z fakúlt“. Toto by mali a mohli pochopiť aj niektorí moji kolegovia na „domácej“ fakulte. Toto a mnohé iné by vlastne mali pochopiť všetci na Univerzite a v tomto smere vyzývam ctené kolegyne a ctených kolegov, aby „súperili“ o imidž najkvalitnejšej fakulty na Alma mater.
 
Je veľa problémov na Univerzite, s ktorými sme vstúpili do tohto, zatiaľ mladého roku 2007. Je nad rámec týchto slov vyčerpávajúcim spôsobom spomenúť a analyzovať všetky. Napriek tomu niektoré opäť pripomeniem, ako napríklad neprofesionalita na jednotlivých úsekoch činnosti, rutinérstvo, nedostatok vôle odborne sa zdokonaľovať, nedostatočná počítačová gramotnosť, ktorú sa viacerí snažia zakrývať tým, že znižujú význam informačných a komunikačných technológií, ktoré im vraj netreba a pod. Nech mi je dovolené vysloviť vieru, že v roku 2007 viaceré z týchto, ale aj ďalších, nespomínaných nedostatkov, upadnú do zabudnutia. Pokiaľ som sa niektorého z čitateľov týchto riadkov dotkol, nebol to môj zámer, väčšina učiteľov a ďalších zamestnancov Univerzity plní svoje pracovné povinnosti k plnej spokojnosti. Pre tých ostatných odkazujem, aby sa zamysleli nad tým, či môžu byť so svojou prácou spokojní. To platí prirodzene aj pre mňa.
 
Prajem úspešný rok 2007!
 

 

 

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor

Posledná aktualizácia: 26.08.2008