UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Verejná súťaž na predaj nehnuteľností Mojmírova 2, Košice

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2,  041 80 Košice,

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž

podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností 


 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod:


a) vlastníctva domu  č. súp. 781, nachádzajúceho sa na Mojmírovej ul. č. 2 v Košiciach na parc. č. 142
b) vlastníctva pozemku  na  parc. 142 o výmere 262 m2.
 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v k. ú. Košice – Stredné mesto,  obec Košice - Staré mesto, okres Košice I., zapísané na LV č. 1167.
Podmienky súťaže sú uvedené v „ Pokynoch a podmienkach  obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve UPJŠ v Košiciach – Mojmírova 2, Košice“.
Oznam o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže je zverejnený i na internetovej stránke www.upjs.sk. Záujemca o súťaž je povinný pokyny si písomne vyžiadať alebo osobne prevziať u povereného zamestnanca vyhlasovateľa.

   Návrh do súťaže predkladá jej účastník písomnou formou na adresu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, resp. osobne najneskôr do 10.11.2008 do 13,30 hod.

 

Kontakt: JUDr. Zuzana Gažová, tel. č.: 055/2341150 alebo 0918640816
                 JUDr. Zuzana Saganová, tel. č. 055/2341169
 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011