UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Regionálna konferencia Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ


Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a Ministerstvo školstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie a Operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľujú pozvať na regionálnu konferenciu „Podpora vzdelávania, výskumu a vývoja zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013“ dňa 23. januára 2008 o 13.00 hod. v Aule Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Cieľom konferencie je oboznámiť laickú i odbornú verejnosť s možnosťami získania podpory z finančných prostriedkov z Operačného programu Vzdelávanie a Operačného programu Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013 priamo v regiónoch Slovenska. Na konferencii bude predstavená aj Regionálna informačná kancelária Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorej sídlo sa nachádza v budove Rektorátu UPJŠ v Košiciach.

Posledná aktualizácia: 18.03.2009