UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2,  041 80 Košice
,
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností


 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľnosti:


A) Pozemky:
- parcela č. 3144/2/- zastavané plochy a nádvoria – výmera 476 m2
- parcela č. 3144/69 - zastavané plochy a nádvoria – výmera 172 m2
- parcela č. 3144/70 - zastavané plochy a nádvoria – výmera 149 m2
- parcela č. 3169/2 - zastavané plochy a nádvoria – výmera 478 m2
- parcela č. 3169/3 - zastavané plochy a nádvoria – výmera 1 324 m2
- parcela č. 3169/4 - zastavané plochy a nádvoria – výmera 314 m2
- parcela č. 3169/5 - zastavané plochy a nádvoria – výmera 41 m2 .

B) Stavby:
- administratívna budova č. súpisné 3305, orientačné číslo 14, nachádzajúca sa na parcele č. 3169/4 na ul. Garbiarska v Košiciach,
- budova – požičovňa kníh, č. súpisné 3306, nachádzajúca sa na parcele č. 3169/2 na ul. Garbiarska v Košiciach,
- budova – hala, č. súpisné 3307, nachádzajúca sa na parcele č. 3144/69 na ul. Garbiarska v Košiciach,
- budova – garáž, č. súpisné  2518-1, nachádzajúca sa na parcele č. 3169/5 na ul. Garbiarska  v Košiciach.

 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v k. ú. Košice - Letná, obec Košice – Staré mesto, okres Košice I., zapísané na LV č. 1167.
Podmienky súťaže sú uvedené v „ Pokynoch a podmienkach  obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve UPJŠ v Košiciach“
Oznam o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže je zverejnený i na internetovej stránke www.upjs.sk. Záujemca o súťaž je povinný pokyny si písomne vyžiadať alebo osobne prevziať u povereného zamestnanca vyhlasovateľa. 
   Návrh do súťaže predkladá jej účastník písomnou formou na adresu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, alebo osobne najneskôr do 08.12. 2008 do 14,30 hod. 
 

 

Kontakt: JUDr. Zuzana Gažová, tel. č.: 055/2341 150, alebo 0918640816 
                 Mgr. Zuzana Saganová, tel. č. 055/2341 169         

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011