UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž


UPJŠ v Košiciach vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľností v lukratívnych častiach Starého mesta v Košiciach:
 
Pozemky (zastavané plochy a nádvoria):

 • parcela č. 3144/2 – výmera 476 m2
 • parcela č. 3144/69 – výmera 172 m2
 • parcela č. 3144/70 – výmera 149 m2
 • parcela č. 3169/2 – výmera 478 m2
 • parcela č. 3169/3 – výmera 1 324 m2
 • parcela č. 3169/4 – výmera 314 m2
 • parcela č. 3169/5 – výmera 41 m2.

Stavby:

 • administratívna budova č. súpisné 3305, orientačné číslo 14, na parcele č. 3169/4 na ul. Garbiarska v Košiciach,
 • budova – požičovňa kníh, č. súpisné 3306, na parcele č. 3169/2 na ul. Garbiarska v Košiciach,
 • budova – hala, č. súpisné 3307, na parcele č. 3144/69 na ul. Garbiarska v Košiciach,
 • budova – garáž, č. súpisné 2518-1, na parcele č. 3169/5 na ul. Garbiarska  v Košiciach.
   

    Nehnuteľnosti sa nachádzajú v k. ú. Košice - Letná, obec Košice – Staré mesto, okres Košice I., zapísané na LV č. 1167.
    Podmienky súťaže sú uvedené v „Pokynoch a podmienkach  obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve UPJŠ v Košiciach“ Oznam o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže je zverejnený i na internetovej stránke www.upjs.sk. Záujemca o súťaž je povinný pokyny si písomne vyžiadať alebo osobne prevziať u  vyhlasovateľa. Kompletné pokyny poskytne vyhlasovateľ súťaže záujemcovi po zaplatení nenávratného účastníckeho poplatku vo výške 2 000,- Sk na účet vedený v Štátnej pokladnici Bratislava č. 7000074351/8180  alebo do pokladne vyhlasovateľa. 
    Návrh do súťaže predkladá jej účastník písomnou formou na adresu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, alebo osobne najneskôr do 25. 04. 2008 do 13.30 hod.

Kontakt: JUDr. Zuzana Gažová, tel. č.: 055/622 26 10, 622 26 15, kl. 150 alebo 0918640816                

Posledná aktualizácia: 12.05.2011