UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach


Dňa 23. mája 2008 sa na pôde Rektorátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady pri príležitosti predstavenia nových profesorov UPJŠ a odovzdania dekrétov novým docentom UPJŠ.

Prezident SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na návrh ministra školstva SR podľa § 102 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a prezident ČR podľa § 73 zákona č. 111/1998 Zb., o vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov vymenovali nových profesorov z radov učiteľov našej univerzity:

 • profesor MUDr. Jozef  Radoňak, CSc. v študijnom odbore chirurgia
 • profesor RNDr. Miroslav Repčák, CSc. v študijnom odbore fyziológia rastlín
 • profesor MUDr. Erik Dorko, PhD. v študijnom odbore mikrobiológia
 • profesor JUDr. Ján Klučko, CSc., v študijnom odbore medzinárodné právo verejné
 • profesor JUDr. Ján  Mazák, PhD., v študijnom odbore občianske právo
 • profesor MUDr. Daniel Pella, PhD., v študijnom odbore vnútorné choroby
 • profesor MUDr. Ladislav Valanský, PhD., v študijnom odbore chirurgia
 • profesor RNDr. Stanislav Vokál, DrSc., v študijnom odbore fyzika

Po úspešnej habilitácii pred Vedeckou radou Lekárskej fakulty, Prírodovedeckej fakulty, Právnickej fakulty UPJŠ vymenoval rektor UPJŠ tieto docentky a docentov: 

 • JUDr. Milenu Barinkovú, CSc. v študijnom odbore 3.4.11 občianske právo
 • JUDr. Vlastu Čečotovú, CSc. v študijnom odbore 3.4.11 občianske právo
 • MUDr. Želmíru Macejovú, PhD. v študijnom odbore vnútorné choroby
 • RNDr. Ladislava Nováka, CSc. v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • RNDr. Mariána Reiffersa, DrSc. v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • RNDr. Ladislava Tomča, PhD. v študijnom odbore fyzika kondenzovaných látok a akustika

Docentky a docenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí sa habilitovali na iných univerzitách v Slovenskej republike:

 • docent MVDr. Alexander Marossy, CSc. v študijnom odbore 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia
 • docentka RNDr. Renáta Oriňáková, PhD. v študijnom odbore fyzikálna chémia
 • docentka RNDr. Valéria Skřivánková, CSc. v študijnom odbore 3.3.25 ekonometria a operačný výskum
 • docent RNDr. Michal Stanko, DrSc. v študijnom odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

PREDSTAVOVANÝM PROFESOROM, DOCENTKÁM A DOCENTOM UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH K DOSIAHNUTIU VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH TITULOV ÚPRIMNE BLAHOŽELÁME A PRAJEME IM MNOHO NOVÝCH TVORIVÝCH ÚSPECHOV.

 


Posledná aktualizácia: 18.03.2009