UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Cena SAV za vedecko-výskumnú činnosť

Ceny Slovenskej akadémie vied boli odovzdané v štyroch kategóriách – Ceny za vedecko-výskumnú činnosť, Ceny za výsledky spolupráce s vysokými školami, Cenu SAV pre mladého vedeckého pracovníka (do veku 35 rokov) a Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť. Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť získal okrem iných kolektív pracovníkov Botanického ústavu SAV a doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, a to za prácu: Flóra Slovenska, VI/1.

Publikácia Flóra Slovenska VI/1 je už 13. knižnou publikáciou edície Flóra Slovenska, ktorá zahŕňa vydávanie mnohozväzkovej série publikácií s najnovšími vedeckými poznatkami o kvetene Západných Karpát a priľahlých oblastí. V tejto publikácii sú komplexne spracované taxóny radov Cistales, Tamaricales, Begoniales, Elatinales, Violales, Cucurbitales a Campanulales z územia Slovenska. Vo edícii sú spracované všetky domáce pôvodné druhy cievnatých rastlín, ktoré vznikli prirodzeným vývojom flóry na našom území alebo spontánne imigrovali. Ďalej sú tu zahrnuté zdomácnené a iné nepôvodné druhy imigrujúce na naše územie pričinením človeka, potom druhy prechodne zavlečené, často pestované, ako i druhy očakávané. Dielo zahŕňa podrobné opisy, presné vedecké a národné názvy rastlín, kritické prehodnotenie nomenklatúry v zmysle medzinárodných botanických kódov, informácie o variabilite a počtoch chromozómov, biologické, fytocenologické a ekologické údaje, krátke informácie o spôsobe využitia úžitkových vlastností, atď. Výsledky výskumu majú širokú využiteľnosť a veľký spoločenský význam pre vedu i národnú kultúru.
Ďalší ocenení
 

Posledná aktualizácia: 14.06.2010