UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Medzinárodný kongres pod záštitou UPJŠ

Medzinárodný kongres: EAST EUROPEAN CONGRESS ON OTOLOGY & NEUROOTOLOGY


Udelenie čestného titulu Doctor honoris causa

Na základe návrhu Vedeckej rady Lekárskej fakulty UPJŠ a v súlade s ustanovením čl. 5 Štatútu UPJŠ sa Vedecká rada UPJŠ rozhodla udeliť čestný titul Doctor honoris causa pánovi prof. Dr. Med. Miklósovi Bauerovi, DrSc. v odbore Otorinolaryngológia.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach týmto blahoželá pánovi profesorovi Bauerovi k dosiahnutému úspechu a do ďalších rokov praje pevné zdravie, sviežu tvorivú myseľ, spokojnosť a šťastie v pracovnom, ako aj osobnom živote.

Posledná aktualizácia: 14.06.2010