UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Podávanie prihlášok elektronickou formou

Záujemcovia o štúdium na UPJŠ môžu podať prihlášku na štúdium v akademickom roku 2009/2010 aj elektronickou formou - http://e-prihlaska.upjs.sk.  Elektronické podávanie prihlášky bude sprístupnené najneskôr 7. januára 2009.

Pred zaregistrovaním sa do systému a zaevidovaním prihlášky si prečítajte návod, ktorý je dostupný v záložke "Manuály".

V prípade podania elektronickej prihlášky poskytujú niektoré fakulty zľavu z poplatku za prijímacie konanie. Podrobné informácie o zľavách a prijímacom konaní je možné získať na www stránkach jednotlivých fakúlt:

Elektronickú prihlášku je možné buď elektronicky podpísať alebo ju vytlačiť, podpísať a poslať poštou na príslušné študijné oddelenie.

Na  vytvorenie elektronického podpisu môžete použiť certifikát vydaný na Vaše meno ktoroukoľvek certifikačnou autoritou registrovanou na Národnom bezpečnostnom úrade SR.
Zoznam nájdete tu: http://www.nbusr.sk/sk/elektronicky-podpis/zoznam-ca/index.html

 
V prípade, že certifikát nevlastníte, môžete ho získať na pracoviskách registračných autorít ACA DISIG. Pracovisko RA DISIG nájdete aj na UPJŠ

Uchádzač môže od spoločnosti DISIG získať certifikát na podpísanie elektronickej prihlášky za nasledovných podmienok:

  • osobne navštívi pracovisko RA,
  • vyplní žiadosť podľa predlohy (dôležité je vyplnenie položky "Organizačný útvar" v žiadosti o certifikát hodnotou "prihlaska na VS"),
  • predloží vyplnené a podpísané Čestné prehlásenie.
 
Posledná aktualizácia: 12.05.2011