UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Právna agenda dokumentácie k vzniku spoločnosti „XFEL GmbH“ je ukončená

V dňoch 21.9.– 23.9.2009 sa v Berlíne konala Konferencia prekladateľov (Cross-checking Conference)  základných dokumentov potrebných pre vznik spoločnosti s ručením obmedzeným „XFEL GmbH“ (podľa nemeckého práva). Tento 3.7 km dlhý lineárny urýchľovač voľných elektrónov bude produkovať extrémne tvrdé rtg. žiarenie vo forme laserového lúča, ktorý umožní prevratné objavy pri štúdiu štruktúry hmoty a to  vo vedných odboroch  biológie, chémie, medicíny, či v materiálovom výskume. Úlohou konferencie bolo zosúladiť šesť jazykových mutácií (anglickej, nemeckej, ruskej, španielskej, talianskej a francúzskej) zakladajúcich dokumentov: Convention, Articles of association a Final act.  Na záver konferencie došlo k parafovaniu obsahovej zhody uvedených dokumentov vedúcimi delegácií všetkých trinástich  zakladajúcich krajín. Na základe poverenia podpredsedu vlády a ministra školstva vedúcim delegácie za  Slovenskú republiku bol prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., z UPJŠ v Košiciach a odborným poradcom Ing. Karel Saksl, PhD. z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach. Konferencia zavŕšila päťročnú prácu nemeckej vlády, projektového tímu XFEL, Medzinárodného riadiaceho výboru projektu XFEL (ISC XFEL) a Výboru pre právne a finančné záležitosti (AFI XFEL) na príprave zakladajúcich dokumentov. Očakáva sa, že v prvý decembrový týždeň sa uskutoční slávnostné podpísanie uvedených dokumentov ministrami členských krajín. Týmto aktom sa Slovenská republika stane spoluvlastníkom uvedeného zariadenia, ktorého dostavba je plánovaná do konca roku 2013 (viac na www.xfel.eu )
 

Posledná aktualizácia: 14.06.2010