UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove

vyhlasujú
obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľností
 

 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Klokočov
zapísaných:
na LV č. 398 ako budovy
- súpisné číslo 311, na parcele číslo 465,
- súpisné číslo 312 na parcele č. 463
a ako pozemky, zastavané plochy
- parcelné číslo 463 o výmere 114 m²,
- parcelné číslo 464 o výmere 47 m²,
- parcelné číslo 465 o výmere 635 m².
Podmienky súťaže sú uvedené v „Pokynoch a podmienkach obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnutelností v spoluvlastníctve UPJŠ v Košiciach a PU v Prešove“
Oznam o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže, ako aj pokyny sú zverejnené na internetovej stránke www.upjs.sk.
Návrh do súťaže predkladá jej účastník písomnou formou na adresu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice do 31.07.2009 alebo osobne najneskôr do 14,30 hod.
Kontakt: JUDr. Zuzana Gažová, tel. č.: 055/2341150 alebo 0918 640 816
                 JUDr. Zuzana Saganová, tel. č. 055/2341169

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011