UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektorské voľno

Rektor
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

u d e ľ u j e

študentom
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

R E K T O R S K É
V O Ľ N O


pri príležitosti osláv 50. výročia založenia
UPJŠ v Košiciach

dňa 21. septembra 2009.

Posledná aktualizácia: 14.06.2010