UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ získala nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ

Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ schválila žiadosť Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia univerzitnej knižnice, posluchární a učební, ktorá bola predložená v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu. Žiadosť UPJŠ bola schválená vo výške 118 508 805 Sk. 

 

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011