UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uzatvorenie kolektívnej zmluvy

Dňa 23. marca 2009 bola podpísaná Kolektívna zmluva medzi Koordinačnou odborovou radou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UPJŠ v Košiciach, zastúpenou doc. RNDr. Pavlom Jasemom, CSc., predsedom  KOR  a  Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zastúpenou prof.  MUDr. Ladislavom Mirossayom, DrSc., rektorom univerzity. Kolektívna zmluva upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán. Kolektívna zmluva nadobúda účinnosť dňa 01. 04. 2009.

 

Posledná aktualizácia: 12.05.2011