UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS UPJŠ v Košiciach

Akademickej obci
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach
 

         V súlade so zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach v platnom znení a na základe uznesenia AS UPJŠ č. 60 zo dňa 22.9.2011
 

v y h l a s u j e m  d o p l ň u j ú c e   v o ľ b y

na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 d o

 Akademického senátu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
na funkčné obdobie rokov 2011 - 2015

v termíne do 18. októbra 2011.

 

Kandidátov za členov AS UPJŠ navrhujú členovia akademickej obce jednotlivých fakúlt príslušnej volebnej a mandátovej komisii pre voľby do AS UPJŠ. Kandidát do AS UPJŠ sa môže navrhnúť aj sám. Organizáciu a priebeh volieb zabezpečia volebné a mandátové komisie zriadené na fakultách.

 

• Zásady volieb do AS UPJŠ v Košiciach

• Štatút UPJŠ v Košiciach

 

V Košiciach 23.9.2011

  doc. JUDr. Imrich KANÁRIK, CSc., v.r.
predseda AS UPJŠ

                                                                                                           

Posledná aktualizácia: 12.04.2012