UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

UPJŠ uzatvorila dohodu so Slezskou univerzitou v Opave a Ekonomickou univerzitou v Katoviciach

Na sklonku septembra 2011 bola podpísaná dohoda medzi Slezskou univerzitou v Opave, zastúpenou jej rektorom prof. PhDr. Rudolfom Žáčkom, Dr., UPJŠ v Košiciach, zastúpenou rektorom prof. MUDr. Ladislavom Mirossayom,, DrSc. a Ekonomickou univerzitou v Katoviciach, zastúpenou prof. AE dr. hab. Janom Pykom. Účastníci sa dohodli na príprave a realizácii nového spoločného študijného programu „Verejná politika a verejná správa v strednej Európe“, ktorý bude akreditovaný v rámci študijného odboru „Verejná politika a verejná správa“. Profil výučby v jednotlivých semestroch bude zodpovedať zameraniu a špecializácii jednotlivých univerzít.
 

 

Posledná aktualizácia: 12.04.2012