UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“

V zmysle ustanovenia § 78 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe návrhu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a  po schválení vo Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 11. 3. 2011 bol prof. Ing. Dušanovi Podhradskému, DrSc. udelený čestný titul „profesor emeritus“ za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania. Rektor UPJŠ, prof. MUDr. L. Mirossay, DrSc., odovzdal ocenenému menovací dekrét úvodom verejného zasadnutia Klubu profesorov UPJŠ, ktoré sa konalo 29. 3. 2011 v priestoroch Historickej auly rektorátu našej univerzity.

 

Posledná aktualizácia: 04.02.2013