UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Rektor UPJŠ vymenoval nových prorektorov

Akademický senát UPJŠ na svojom zasadnutí dňa 22.9.2011 schválil žiadosť rektora na vymenovanie prorektorov UPJŠ:

 

♦ prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
   prorektorka pre legislatívu

♦ prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
   prorektor pre vedu a výskum

♦ prof. RNDr. Pavol  Sovák, CSc.
   prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie  a informačné technológie

♦ prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc.
   prorektorka pre rozvoj

♦ doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
   prorektorka pre zahraničné vzťahy

 

Rektor UPJŠ prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. odovzdal novým prorektorom menovacie dekréty na zasadnutí vedenia univerzity dňa 28.9.2011.

Novým prorektorkám a prorektorom srdečne blahoželáme!


Posledná aktualizácia: 12.04.2012