UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Uzatvorenie dohody o spolupráci medzi UPJŠ v Košiciach a spol. Progenicyte

Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, prijal na pôde rektorátu dňa 27.7.2011 pánov T. Leon a prof. Kiminobu Sugaya, zástupcov spoločnosti Progenicyte (Central Florida Stem Cell, LLC) so sídlom v Orlande, Florida, USA. Za UPJŠ bol na pracovnom stretnutí prítomný aj MVDr. Ján Rosocha, CSc., prodekan Lekárskej fakulty UPJŠ.   Predmetom vzájomného stretnutia bolo uzavretie dohody o vzájomnej spolupráci pri vývoji a ochrane know how v oblasti regeneračnej medicíny. Stretnutie a podpis dohody o spolupráci vytvorili dobrý základ pre budúci spoločný vedecký a komerčný rozvoj regeneračnej medicíny na UPJŠ.Posledná aktualizácia: 04.02.2013