UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Doktorandi mali možnosť prezentovať doterajšie výsledky svojej práce

Týždeň doktorandov prírodovedných odborov je jednou z aktivít realizovaných v rámci projektu DOKTORAND, ktorý je súčasťou programu moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť, spolufinancovaného zo zdrojov EÚ. 
 

Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a  humanitných vedách na UPJŠ (DOKTORAND)

Hlavné aktivity realizované v rámci projektu

1.1. Inovácia programov DŠ a ich transformácia do anglického jazyka
odborný garant: prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
1.2. Tvorba nových programov DŠ a ich transformácia do anglického jazyka
odborní garanti: prof. RNDr. Peter Kollár, CSc., prof. RNDr. Igor Hudec, CSc.
2.1. Príprava programov DŠ s cieľom udelenia dvojitých diplomov
odborní garanti: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
3.1. Propagácia DŠ v prírodných vedách, matematike a informatike
odborný garant:  doc. RNDr. Viktor Viglaský, PhD.
3.2. Týždeň doktorandov prírodovedných odborov
garant: prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.

Jarnú školu – týždeň doktorandov možno, podľa vyjadrení garanta pre propagáciu DŠ v prírodných vedách, matematike a informatike doc. Viglaského, považovať za jedinečnú udalosť v dejinách Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) a jednu z mála podobných udalostí v dejinách slovenského vysokého školstva, kde doktorandi všetkých prírodovedných odborov vystúpili so svojimi príspevkami o ich vedeckej činnosti. Dôraz bol pritom kladený na interdisciplinaritu a výmenu informácií medzi heterogénnymi vedeckými odbormi. Školitelia a odborníci predniesli plenárne prednášky a mladí vedeckí pracovníci, ktorí pracujú na dizertačných prácach, mali zároveň možnosť prezentovať doterajšie výsledky svojej práce na študentskom fóre. To bolo rozdelené do oblastí informatika, matematika, fyzika, biológia a chémia a so svojimi príspevkami, príp. v panelovej diskusii, vystúpilo spolu 87 aktívnych doktorandov z UPJŠ. Pozvaní boli aj interní a externí experti z daných prírodovedných oblastí, dvaja boli zo zahraničia, z Ruska a Nemecka, a päť zo Slovenskej akadémie vied. Hlavnou myšlienkou projektu DOKTORAND je zatraktívniť doktorandské štúdium na univerzite a zároveň prezentovať výsledky a činnosti UPJŠ.

Fotogaléria z konferencie „Jarná škola – týždeň doktorandov“ - máj 2011

Viac informácií o projekte: www.doktorand.upjs.sk

Záznam relácie FOKUS (STV2) vysielanej 24.5.2011

Posledná aktualizácia: 04.02.2013