UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Vianočný príhovor rektora UPJŠ

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, milí priatelia, 

tak ako každý rok sa Vám snažím prihovoriť láskavými slovami, ktoré k Vianociam, ale nielen k ním patria. Buďme plní nádeje, že si nielen počas týchto sviatkov, ale počas celého nadchádzajúceho roka nájdeme viac príležitostí, aby sme sa na seba mohli obrátiť láskavým slovom a nie naopak. Ak budeme môcť, tak nielen slovom, ale aj skutkom, a že počet dní, počas ktorých si budeme vzájomne pomáhať, významne preváži počet tých, v ktorých by sme sa od seba nešťastne vzďaľovali. Každý rok dostávam tzv. „List priateľom“ od nášho kolegu, priateľa a mimoriadne chápavého a dobrého človeka, pána profesora Jozefa Jaraba zo Spišskej Kapituly. Ten list je vždy plný múdrosti a veľmi inšpirujúci. Okrem odhaľovania podstaty tajomstva Vianoc nás oslovuje aj s prianím do nového roka. S jeho dovolením, si časť z neho dovoľujem citovať, pretože nič lepšieho a krajšieho som ja sám vytvoriť nedokázal. 

.... čas pred nami je „darom i tajomstvom". Je vý­zvou dar prijať a pochopiť tajomstvo jeho plynutia vo všetkých životných situáciách; s očami plnými radosti byť vďačným, s očami plnými slz zostať statočným; vedieť oceniť ruky, čo poslúžia, rovnako ako nebáť sa priložiť svoje k dielu; nájsť ucho, čo rado vypočuje a ústa, čo ochotne pora­dia, rovnako ako neprehliadnuť volanie úbohých okolo seba. Zachovať si srdce, čo miluje napriek všetkým formám zloby, ktoré ho napádajú. Naša tvár je obrazom tajomstva hodnoty a dôstojnosti života, seba samého i každého člove­ka. Vítajme ju v každom dieťati, ktoré prichádza na tento svet a odprevádzajme ju poslednou služ­bou zatlačením očí človeku, ktorý opúšťa tento svet... 

Prajem Vám všetkým milostiplné Vianoce a veľa šťastia, zdravia, lásky, radosti a elánu do nového roka. 

 

 

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

rektor UPJŠ v Košiciach

 

Posledná aktualizácia: 06.01.2012